Оу СинлиньОглавление

Предисловие переводчика
Предисловие автора
Часть первая. Общие положения
Глава 1.1. Краткая история китайских формул
Глава 1.2. Связь между формулами и стратегией
Глава 1.3. Разработка и изменение формул
1.3.1. Разработка формул
1.3.2. Принципы разработки формул
1.3.3. Изменение формул
Глава 1.4. Классификация и лекарственные формы
1.4.1. Классификация формул
1.4.2. Лекарственные формы
Глава 1.5. Применение формул
1.5.1. Способы приготовления отвара
1.5.2. Способы приема лекарств
Глава 1.6. Важные замечания
Часть вторая. Классические формулы
Глава 2.1. Формулы, освобождающие Внешнее
2.1.1. Gui Zhi Tang, Cinnamon Form
2.1.2. Cang Er Zi San, All-Clear Form
2.1.3. Chai Ge Jie Ji Tang, Pura Form
2.1.4. Yin Qiao San, Silver Form
2.1.5. Zheng Chai Hu Yin, Corrective Form
2.1.6. Shen Su Yin, Resist Form
2.1.7. Chuan Xiong Cha Tiao San, Wallichi Form 31
Глава 2.2. Очищающие формулы
2.2.1. Da Huang Mu Dan Pi Tang, Rhubarb Form
2.2.2. Run Chang Wan, Regularity Form
Глава 2.3. Гармонизирующие формулы
2.3.1. Xiao Chai Hu Tang, Minor Bupleurum Form
2.3.2. Si Ni San, Angel Form
2.3.3. Xiao Yao San, Ease Form
2.3.4. Jia Wei Xiao Yao San, Easeplus Form
2.3.5. Ban Xia Xie Xin Tang, Full Form
2.3.6. Dang Gui Shao Yao San, Angel Peony Form
2.3.7. Tong Xie Yao Fang, Morning Form
2.3.8. Chai Hu Shu Gan Pian, Auranti Form
Глава 2.4. Формулы, очищающие от Жара
2.4.1. Huang Lian Jie Du Tang, Four Yellow Form
2.4.2. Wu Wei Xiao Du Yin, Five Form
2.4.3. Qing Fei Jie Du Tang, Lung-Cool Form
2.4.4. Qing Fei Yi Huo Pian, Polar Form
2.4.5. Long Dan Xie Gan Tang, Gentiana Form
2.4.6. Qing Wei Huang Lian Wan, Trisant Form
2.4.7. Zuo Jin Wan, Stomach Form
2.4.8. Yu Nu Jian, Jade Woman
2.4.9. Bai Tou Weng Tang, Pulsatilla Form
2.4.10. Da Chai Hu Tang, Major Bupleurum Form
2.4.11. Dao Chi San, Scarlet Form
2.4.12. Dang Gui Liu Huang Tang, No-Sweat Form
Глава 2.5. Формулы, согревающие Внутреннее
2.5.1. Li Zhong Wan, Midrif Form
2.5.2. Wu Zhu Yu Tang, Evodia Form
2.5.3. Xiao Jian Zhong Tang, Thermal Form
2.5.4. Dang Gui Si Ni Tang, Jujube Form
2.5.5. Huang Qi Jian Zhong Tang, Astragali Form
2.5.6. Zhen Wu Tang, Zingiberis Form
Глава 2.6. Тонизирующие формулы
2.6.1. Si Jun Zi Tang, Four Nobles
2.6.2. Shen Ling Bai Zhu San, Dolichos Form
2.6.3. Bu Zhong Yi Qi Tang, Middle Form
2.6.4. Xiang Sha Yang Wei Pian, Cypermon Form
2.6.5. Yi Qi Cong Ming Tang, Smart Form
2.6.6. Sheng Mai San, Rhythmic Form
2.6.7. Si Wu Tang, Four Substances
2.6.8. Ba Zhen Tang, Angel Eight Form
2.6.9. Shi Quan Da Bu Tang, Ten Complete
2.6.10. Ren Shen Yang Ying Wan, Vital Form
2.6.11. Dang Gui Bu Xue Tang, Angelsine Form
2.6.12. Zhi Gan Cao Tang, Night Form
2.6.13. Gui Pi Tang, Restore The Spleen
2.6.14. Gan Mai Da Zao Tang, Care Free Form
2.6.15. Liu Wei Di Huang Wan, Six Form
2.6.16. Zhi Bai Di Huang Wan, Eight Form
2.6.17. Qi Ju Di Huang Wan, Lyci Form
2.6.18. Mai Wei Di Huang Wan, Pogonis Form
2.6.19. Yi Guan Jian, Brew Form
2.6.20. Jin Gui Shen Qi Wan, Sexoton Form
2.6.21. Tian Wang Bu Xin Pian, Cardiotonic Form
2.6.22. Bai Zi Ren Wan, Biota Form
2.6.23. Suan Zao Ren Tang, Zizyphus Form
Глава 2.7. Вяжущие формулы
2.7.1. Yu Ping Feng San, Jade Screen Form
2.7.2. Si Shen Wan, Four Miracles Form
2.7.3. Jin Suo Gu Jing Wan, Golden Lock Form
2.7.4. Gui Zhi Jia Long Gu Mu Li Tang, Graco Form
2.7.5. Wan Dai Tang, Planta Form
Глава 2.8. Формулы, стимулирующие пищеварение
2.8.1. Bao He Wan, Mild Form
2.8.2. Ren Shen Jian Pi Wan, Codon Form
Глава 2.9. Формулы, регулирующие Ци
2.9.1. Yue Ju Wan, Cyper Form
2.9.2. Zhi Shi Xie Bai Gui Zhi Tang, Cordial Form
2.9.3. Jin Ling Zi San, Toosendan Form
2.9.4. Xuan Fu Dai Zhe Tang, Qualm Form
Глава 2.10. Формулы, регулирующие Кровь
2.10.1. Xue Fu Zhu Yu Tang, Vigor Form
2.10.2. Bu Yang Huan Wu Tang, Ceres Form
2.10.3. Wen Jing Tang, Lunar Warmth
2.10.4. Sheng Hua Tang, Post-Natal Form
2.10.5. Gui Zhi Fu Ling Wan, Uter Form
2.10.6. Shi Hui San, Ten Ash Form
2.10.7. Huai Jiao Wan, Japan Fruit Form
2.10.8. Jiao Ai Tang, Artemi Form
2.10.9. Dang Gui Pian, Angelica Form
2.10.10. Yuan Hu Pian, Corydalis Form
Глава 2.11. Формулы, изгоняющие Ветер
2.11.1. Xiao Feng San, Lay Wind Form
Глава 2.12. Формулы, излечивающие Сухость
2.12.1. Yang Yin Qing Fei Tang, Moist Form
2.12.2. Bai He Gu Jin Tang, Lily Form
2.12.3. Zeng Ye Tang, Anti-Arid Form
Глава 2.13. Формулы, изгоняющие Влагу
2.13.1. Huo Xiang Zheng Qi Wan, Astachi Form
2.13.2. Yin Chen Hao Tang, Capillari Form
2.13.3. Ba Zheng San, Octo Form
2.13.4. Wu Ling San, Five Poria Form
2.13.5. Bi Xie Fen Qing Yin, Tokoro Form
2.13.6. Bi Xie Sheng Shi Tang, Discorea Form
2.13.7. Du Huo Ji Sheng Wan, Mori Form
2.13.8. Juan Bi Tang, Syno Form
2.13.9. Ku Shen Wan, Sophora Form
Глава 2.14. Формулы, удаляющие Флегму
2.14.1. Wen Dan Tang, Bambus Form
2.14.2. Er Chen Tang, Duo-Damp Form
2.14.3. Xiao Xian Xiong Tang, Disperse Form
2.14.4. Bei Mu Gua Lou San, Friti Form
2.14.5. San Zi Yang Qin Tang, Tri-Kernel Form
2.14.6. Jie Geng Pian, Platyco Form
Часть третья. Современные формулы
Глава 3.1. Формулы, регулирующие дыхательную систему
3.1.1. Gan Mao Chong Ji, Ice Free Form
3.1.2. Ban Lan Gen Pian, Isatidis Granules
3.1.3. Jie Du Chong Ji, Chill Free Form
3.1.4. Zhong Gan Ling Pian, Extra Cold Free Form
3.1.5. Chuan Bei Pi Pa Gao, Gold Voice Syrup
3.1.6. Chuan Bei Pi Pa Lu, Gold Voice Elixir
3.1.7. She Dan Chuan Bei Ye, Mucaway Liquid
3.1.8. Gu Ben Ke Chuan Pian, Root Secure Form
3.1.9. Nao Xin Shu Kou Fu Ye, Yawacum Form
3.1.10. Chuan Xin Lian Pian, Andrographi Tablets
3.1.11. Hua Shan Shen Di Wan, Psysochlaina Pellets
3.1.12. Han Li Ting, Snore Free Form
3.1.13. Hua Fen Qing Jiao Nang, Pollen Relief Form
Глава 3.2. Формулы, регулирующие сердце и сосуды
3.2.1. Wen Ya Ling Pian, Low Form
3.2.2. Guan Xin Jiao Nang, Corazon Form
3.2.3. Guan Mai Ning Pian, Pulso Form
3.2.4. Fu Fang Dan Shen Pian, Miltio Form
3.2.5. Su Xiao Jiu Xin Wan, Rhythm Form
3.2.6. Yin Xing Ye Pian, Gingko Leaves Tablets
3.2.7. Wu Wei Tong Shuan Kou Fu Ye, Five Flow Potion
3.2.8. Li Nao Xin Jiao Nang, Brain Flow Form
3.2.9. Xin Nao Shu Tong Jiao Nang, Brain Tonic Capsules
3.2.10. Nao Xue Kang Kou Fu Ye, Hirudo Form
3.2.11. Rong Shuan Jiao Nang, Pheretima Capsules
3.2.12. Huang Qi Sheng Mai Yin, Astragal Pulse Potion
3.2.13. Mai Guan Fu Kang Pian, Varico Go Form
3.2.14. Yue Jian Cao You Jiao Nang, Primrose Oil
3.2.15. Ling Zhi Jiao Nang, Ganoderma Capsules
3.2.16. Ling Zhi Yi Shou Jiao Nang, Eternal Form
3.2.17. Ju Hua Jiao Nang, Chrysanthemum Capsules
3.2.18. Tian Qi Hua Jing, Notoginseng Raising Tablets
3.2.19. Tian Qi Ren Shen Cha, Notoginseng Tea
3.2.20. Pu Er Cha, Pu-Erh Tea
Глава 3.3. Формулы, регулирующие нервную систему
3.3.1. Pian Tong Chong Ji, Migro Form
3.3.2. Zhen He Ling Pian, Diversion Form
3.3.3. An Shen Bu Xin Wan, Peace Form
3.3.4. Yang Xue An Shen Tang Jiang, Restful Form
3.3.5. Zhen Zhu Fen Jiao Nang, Pearl Powder Capsules
3.3.6. Wu Jia Shen Pian, Acanthopanacis Tablets
3.3.7. Nao Ling Ye, Brain Form
Глава 3.4. Формулы, регулирующие пищеварительную систему
3.4.1. Li Dan Pian, Belly Form
3.4.2. Yi Dan Pian, Itan Form
3.4.3. Qiang Gan Pian, Tonity Form
3.4.4. Tian Qi Wei Tong Jiao Nang, Tummy Form
3.4.5. Xiao Er Xiao Shi Pian, Gastro Form
3.4.6. Wei Te Ling Pian, Gastro Effective Form
3.4.7. Hou Gu Jun Pian, Erinaca Form
3.4.8. Huang Lian Su Pian, Coptidis Tablets
3.4.9. Wu Shi Cha, Afternoon Tea
3.4.10. Hua Zhi Wan, Sit Form
3.4.11. San Huang Pian, Three Yellow Form
3.4.12. Huang Lian Shang Wan, Coptis Form
Глава 3.5. Формулы, регулирующие эндокринную систему
3.5.1. Zhen Qi Jiang Tang Jiao Nang, Glucolow Form
3.5.2. Tian Yan Jian Fei Cha, Swan Slim Tea
3.5.3. Ning Hong Jian Fei Cha, Ning Hong Slimming Tea
3.5.4. Xiao Pang Mei Pian, Slim-Beau Form
3.5.5. Jian Fei Jiang Zhi Ling Jiao Nang, Slimming Form
3.5.6. Jiang Tang Cha, Low Sugar Tea
3.5.7. Guo Shi Quan Ying Yang Su, Guo's Slimming Extract
3.5.8. Bao Jian Mei Jian Fei Cha, Beauty Slimming Tea
Глава 3.6. Формулы, регулирующие мочеполовую систему
3.6.1. Fu Shen Ning, Renal Form
3.6.2. Shi Lin Tong Pian, Stones Form
3.6.3. San Jin Pian, Triple Gold Form
3.6.4. Qian Lie Kang Pian, Brassica Camp Tablet
3.6.5. Shen Bao, Super Potent Form
3.6.6. Qiang Shen Wang Jiao Nang, Potent Form
3.6.7. Qiang Shen Pian, Renaforce Form
3.6.8. Nan Zi Han Cha, Super Hero Tea
Глава 3.7. Гинекологические формулы
3.7.1. Geng Nian An Pian, Menorest Form
3.7.2. Fu Ke Tiao Jing Pian, Period Form
3.7.3. Wu Ji Bai Feng Wan, White Phoenix Form
3.7.4. Bu Xue Dang Gui Jing, Angelica Potion
3.7.5. Bu Xue Chong Ji, Nourish Form
3.7.6. Ru Pi Xiao Pian, Velvet Breast Form
3.7.7. Ru Zeng Ning Pian, Breast Form
3.7.8. Fu Yan Jing Jiao Nang, Fema Form
3.7.9. Jin Gang Teng Jiao Nang, Smilax Caps
3.7.10. Fu Ke Qian Jin Pian, 1001 Form
3.7.11. Jin Fu Kang Jiao Nang, Golden Woman Form
3.7.12. Zhi Shen Yu Tai Wan, Fetal Care Form
Глава 3.8. Дерматологические формулы
3.8.1. Fu Yang Chong Ji, Serene Skin Form
3.8.2. Jing Fu Zhi Yang Chong Ji, Stop Yang Form
3.8.3. Huang Bai Jiao Nang, Phellodendri Capsules
3.8.4. Fu Fang Qing Dai Jiao Nang, Indigo Form
3.8.5. Shi Du Qing Jiao Nang, Damp Clear Form
3.8.6. Yu Jin Yin Xie Pian, Soria Form
3.8.7. Wu She Zhi Yang Wan, Skin Form
3.8.8. Ban Tu Wan, Alopa Form
3.8.9. Shou Wu Pian, Polygon Tablets
3.8.10. Bai Dian Feng Wan, Vitili-Gone Form
3.8.11. Bai Shi Wan, White Away Form
3.8.12. Qing Re An Chuang Pian, Puri-Face Form
3.8.13. Shen Huang Shuang, Ginseng And Royal Jelly Cream
3.8.14. Pi Fu Ping, Skin Care Cream
3.8.15. Shi Zhen Gao, Exit Cream
3.8.16. Shou Wu Xi Fa Jing, Polygon Shampoo
3.8.17. Qing Liang You, Muscle And Joint Balm
3.8.18. Shuang Jiao Xiang Shui, Smooth Feet Lotion
Глава 3.9. Формулы, регулирующие Пять Органов Чувств
3.9.1. Bi Yan Pian, Free Nose Form
3.9.2. Huo Dan Wan, Sine Form
3.9.3. Zhang Yan Ming Pian, Catara Form
3.9.4. Kou Yan Ning Chong Ji, Peace Mouth Form
3.9.5. Xi Gua Shuang Pen Wu Ji, Watermelon Frost Spray
3.9.6. Xi Gua Shuang Run Hou Pian, Watermelon Frost Lozenges
3.9.7. Zhen Zhu Ming Mu Di Yan Ye, Pearl Eye Drop
3.9.8. Ming Mu Shang Qing Wan, Clear Eye Form
Глава 3.10. Формулы, применяемые в ортопедии
3.10.1. Shao Lin Zheng Gu Jing, Shaolin Bone Lotion
3.10.2. Feng Shi Han Tong Pian, Joint Form
3.10.3. Kang Gu Zeng Sheng Pian, Throsis Form
3.10.4. Tian Qi Pian, Notoginseng Tablets
3.10.5. Yao Tong Ning Jiao Nang, Lumbar Form
3.10.6. Ye Mu Gua Pian, Wild Papaya Form
3.10.7. An Luo Pian, Marasin Tablets
3.10.8. Si Teng Pian, Four Caulis Form
3.10.9. Jing Fu Kang Chong Ji, Necover Form
3.10.10. Yi Wang Jiang, King Ants Jelly
3.10.11. Zheng Gu Shui, Up-Right Bone Lotion
3.10.12. Jing Wan Hong, Golden Cream
3.10.13. An Mo Ru, Massage Lotion
3.10.14. Gu Tong Tie, Quick Relief Plaster
3.10.15. Shang Shi Gao, Mentha Plaster
3.10.16. Dai Wen Jiu Gao, Warm Moxa Plaster
3.10.17. Huo Xue Zhi Tong Gao, Relief Plaster
Глава 3.11. Формулы, применяемые при застое токсического Жара
3.11.1. Zhen Qi Fu Zheng Chong Ji, Endurance Form
3.11.2. Ping Xiao Pian, Equalizer Form
3.11.3. Zeng Sheng Ping Pian, Even Form
3.11.4. Yun Zhi Tang Tai Jiao Nang, Reishi Resistance Form
3.11.5. Jie Du Kang Jiao Nang, Slave Free Form
3.11.6. Shuang Huang Lian Pian, Immuno Form
3.11.7. Jie Yan Kang, Fast Smoke Stop
3.11.8. An Kang Jiao Nang, Hopeful Star
3.11.9. Xue Mei An Jiao Nang, Mian Form
Глава 3.12. Тонизирующие формулы
3.12.1. Bei Jing Feng Wang Jiang, Beijing Royal Jelly
3.12.2. Ren Shen Jing, Panax Ginseng Extractum
3.12.3. Ren Shen Wang Jiang, Ginseng Royal Jelly
3.12.4. Shen Rong Wang Jiang, Ginseng And Antler Royal Jelly
3.12.5. Gao Li Ren Shen Jing, Korean Ginseng Extract
3.12.6. Lu Wei Ba Jing, Deer-Tail Extract
3.12.7. Ren Shen Shou Wu Jing, Ginseng Polygoni Extract
3.12.8. Ren Shen Mi, Ginseng Honey
3.12.9. Ren Shen Jiao Nang, Ginseng Caps
3.12.10. Su Rong Hong Zao Cha, Jujube Tea
3.12.11. Su Rong Jiang Cha, Ginger Tea
3.12.12. Xi Hong Hua Yang Yan Cha, Saffron Tea
Приложения
I. Китайские научные журналы
II. Заболевания и показанные для них формулы
III. Формулы, упорядоченные по китайской транскрипции
IV. Формулы, упорядоченные по английскому названию
V. Ингредиенты, упорядоченные по китайской транскрипции

Предисловие переводчика

Предисловие переводчика — вещь объективно неинтересная. Во-первых, как любое предисловие, а во-вторых, как предисловие вторичного рода, ведь переводчик — это не автор.

Поэтому несколько кратких рассуждений с точки зрения не столько переводчика, сколько практикующего врача традиционной китайской медицины (ТКМ), которым я являюсь.

Рассуждение первое: зачем переводить подобную книгу и именно эту книгу. Следовательно, тут два вопроса, и ответ на первый: потому что, к большому сожалению, огромная часть традиционной китайской медицины — а именно, фармакология, использование традиционных китайских лекарственных средств — крайне малознакома как специалистам, так и широкой публике.

Суть здесь, скорее всего, в том, что, как представляется многим, ТКМ — это «иголки», а «таблетки» — в обычной медицине.

Это не так, потому что применение лекарственных препаратов занимает в ТКМ не меньше места, чем в западной медицине.

Первый известный письменный источник сообщает о лекарственных формулах в Китае в конце третьего столетия до нашей эры. В современном виде — с указанием состава, способа подготовки, дозировки и прочего — формулы подробно описываются в книге, появившейся в начале третьего столетия уже нашей эры.

В начале седьмого века в свет выходит книга, описывающая около трех с половиной тысяч лекарств. Не семнадцатого века, а седьмого.

Самое интересное заключается в том, что некоторые из составленных тогда формул применяются до сегодняшних дней. И, несмотря на прошедшие сотни лет, которые подтвердили их эффективность, мало кто о них знает. Это упущение, которое хотелось бы исправить.

Ответ на второй вопрос — почему именно эта книга? — заключается в том, что автор — наш современник, составивший, на мой взгляд, очень удачную подборку, в которую включил как хорошо знакомые классические рецепты, так и отобранные более чем из тысячи современных самые эффективные.

Второе рассуждение о ценности и уникальности данной книги касается сопоставления китайских синдромологических и европейских диагнозов.

Дело в том, что описание китайских лекарств (формул) в данной книге сопровождается не только китайским диагнозом, но и соответствующими ему европейскими аналогами.

Например. Каждый из докторов ТКМ естественно и сразу же назовет следствием Внешнего синдрома Ветра-Жара (китайский диагноз) проявление острой инфекции верхних дыхательных путей (европейский диагноз). Кроме самого очевидного книга содержит перечень всех западных диагнозов, соответствующих китайскому синдрому. То есть в данном случае упоминаются также паротит, краснуха и менингит.

В книге описаны клинические проявления заболеваний, диагностика по пульсу и языку.

Возможность соотнесения китайских и европейских диагнозов является особенно важной в повседневной практике. Эффективность китайских лекарств в отношении болезней с указанным европейским диагнозом может заинтересовать в том числе неспециалистов.

Следует обратить внимание на то, что формулы ТКМ являются полноценными лекарствами (siс!) и могут применяться только по назначению врача.

Последнее рассуждение. Китайскую медицину представители медицины европейской, западной, часто критикуют за ненаучность, отсутствие твердых сведений о действии манипуляций и лекарственных средств. Упрекают в отсутствии доказательности.

Признавая естественным право пациента знать, насколько эффективно средство, которое ему назначает в том числе и врач ТКМ, сообщу, что книга содержит подробную статистику. Статистику с процентами, категориями и в отношении пациентов с установленными европейскими даигнозами, которых лечили китайскими лекарственными формулами.

Словом, эту книгу я выбрал для перевода и рекомендую для чтения в связи с отличным подбором материала и сугубо практическими особенностями в виде синтеза разных диагностических подходов и статистики.

Теперь несколько замечаний о технической стороне перевода.

В заголовке описания каждой формулы в этом переводе приводится ее китайское название, записанное транскрипцией по системе пиньинь, и английское товарное название, под которым формула известна в различных каталогах. Обычно английское название не является точным переводом китайского и может быть от него довольно далеко. Понятно также, что товарных названий, как и в случае с европейскими, может быть несколько, поэтому приведенное здесь заведомо не единственное.

В подзаголовке приводится китайское название, записанное иероглифами, и оно же в русской транскрипции по системе Палладия.

В списке ингредиентов дается название транскрипцией по системе пинь­инь, затем в скобках иероглифы, русская транскрипция по системе Палладия и латинское название.

Во введениях к главам нередко в качестве примера упоминается некая формула в транскрипции по системе пиньинь. Если она описана в этой книге, то в скобках дается только ее порядковый номер для дальнейшей справки. Если же ее нет, то в скобках будет ее название иероглифами и русская транскрипция по системе Палладия, что должно помочь в самостоятельных поисках в других источниках.

Если ингредиент упоминается в книге где-то вне списков ингредиентов для формул, то приводится его название в транскрипции по системе пиньинь и в скобках латинское.

Большинство терминов ТКМ, особенно в первой части книги, при первом появлении сопровождены в скобках названием иероглифами и транскрипциями по системам пиньинь и Палладия.

Для удобства работы с книгой в ее конце размещены приложения, в которых названия формул отсортированы по английскому товарному и по транскрипции по системе пиньинь. Это поможет читателю отыскать описание формулы по названию, встретившемуся в каталоге или на упаковке лекарства. Такое же приложение есть и для ингредиентов.

Следует, однако, отметить, что в китайском языке существуют две системы иероглифов: изначальная и упрощенная, разработанная правительством КНР для облегчения изучения грамоты населением. В упрощенной системе написание 2235 наиболее сложных иероглифов изменено на схожее, но более простое. Именно она используется в Китайской Народной Республике. За пределами КНР, по идеологическим ли причинам или из-за отсутствия надобности, применяется изначальная система со сложным написанием.

В этой книге применяется упрощенная система иероглифов. Но, учитывая большое проникновение культуры и товаров Гонконга, Макао, Тайваня, Сингапура, Малайзии, а также китайских диаспор западных стран, читатель нередко может столкнуться в ином источнике с написанием в изначальной системе, которое может быть похожим, но не совсем таким. Хочется надеяться, что это не собьет его с толку.

В конце почти каждого примера использования в клинической практике дается отсылка на статью в китайском научном журнале. В одном из приложений собраны английские и китайские названия тех журналов, для которых в сети Интернет существуют сборники рефератов, они покрывают примерно половину всех примеров. В изначальном тексте такие отсылки сопровождались упоминанием фамилии автора статьи («Wu reported»); в переводе эта часть опущена по причине отсутствия какой-либо информативности для читателя.

Сокращение «TCM» в названиях журналов используется в книге для краткости, в действительных названиях это «Traditional Chinese Medicine».

Марк Олейник

Предисловие автора

Мы приложили много усилий, чтобы сделать эту книгу кратким и практическим пособием в области клинического применения китайских традиционных лекарств — далее в тексте «формул». Она состоит из 26 глав, разделенных на три части.

Первая часть содержит общее введение с историей, теорией и правилами использования китайских формул.

Во второй части мы расскажем о наиболее важных традиционных классических формулах с точки зрения ингредиентов, действия, показаний и клинического применения. Патогенез — подразумеваемый под «показаниями» — и симптомы базируются на теории традиционной китайской медицины.

Мы заменили определенные запрещенные в наше время законом вещества на другие травы в нескольких случаях. Поэтому некоторые классические формулы в этой книге содержат ингредиенты, отличающиеся от оригинальных.

В третьей части мы обсуждаем современные формулы таким же образом, как классические, но с европейскими названиями болезней в оглавлении.

Эти формулы выбраны из более чем тысячи наиболее часто встречающихся в практике и доказавших свою эффективность.

Мы верим, что эта книга станет отличным практическим руководством для изучения и клинического применения китайских формул.

Часть первая. Общие положения

В рамках метода, которым является традиционное китайское лечение травами, можно выделить теорию, стратегию, формулы и ингредиенты. Фармакология китайских формул является объектом уточнения и исследования законов сочетаемости трав и применения этих законов в клинической практике. Это знание является одним из базовых принципов в любом клиническом разделе ТКМ.

Глава 1.1. Краткая история китайских формул

Искусство использования формул в ТКМ претерпело значительные изменения в течение веков. Будучи вначале довольно грубым и простым зельем, они развились в тонкие терапевтические инструменты. В прошлые века было много авторитетных врачевателей и книг о формулах, но далее мы ограничимся наиболее важными.

Самый ранний сборник в Китае, «Рецепты лечения пятидесяти двух заболеваний» (五十二病方, Wu Shi Er Bing Fang, у ши эр бин фан), датируется концом третьего столетия до нашей эры. В тексте приведены 240 видов трав и более 300 формул, но все они довольно несовершенны и примитивны.

В первом известном китайском фармакологическом труде, «Каноне Шэньнуна о травах» (神农本草经, Shen Nong Ben Cao Jing, шэнь нун бэнь цао цзин), утверждается, что сочетание различных лекарств как соединяет терапевтические эффекты, так и ограничивает побочные, предписывает разную дозировку разным показаниям.

К тому моменту, когда был закончен «Канон Желтого Императора о внутреннем» (黄帝内经, Huang Di Nei Jing, хуан ди нэй цзин) — по современным оценкам, между 475 годом до нашей эры и первым или вторым веком нашей, — теоретический фундамент ТКМ был уже заложен. Описаны тринадцать формул и конкретно даны различные лекарственные формы, такие как «отвар», «пилюля», «спиртовая настойка» и так далее, что показывает, что идея конкретных фитосоставов появилась в практике.

Предтечей всех авторов, писавших о формулах, является Чжан Чжунцзин (张仲景, Zhang Zhongjing), наследовавший и суммировавший опыт предшествующих лет. В его книгах «Трактат о повреждениях холодом» (伤寒论, Shang Han Lun, шан хань лунь) и «Основные формулы из золотого ларца» (金匱要略, Jin Gui Yao Lüe, цзинь гуй яо люэ) собраны в начале третьего столетия нашей эры сведения о 113 травах и 265 формулах. Каждой формуле дано название, указаны дозировка и метод обработки трав. Все формулы изящно и точно описаны и основаны на более развитой терапевтической системе. Чжан установил принцип дифференциального определения синдрома (辨证论治研究七讲, bian zheng lun zhi, бянь чжэн лунь чжи). Эти книги являются исторической вехой и имеют огромное влияние в ТКМ и сегодня.

В эпоху династии Восточная Цзин (317–420 гг.) Гэ Хун (葛洪, Ge Hong) написал наиболее важный в то время сборник: «Полезные лекарства при чрезвычайных ситуациях» (肘后备急方, Zhou Hou Bei Ji Fang, чжоу хоу бэй цзи фан). Эта книга описывает применение простых и эффективных формул при экстренных состояниях.

Сунь Сымяо (孙思邈, Sun Simiao), 580–682 гг., наиболее выдающийся врач династии Тан (618–907 гг.), составил «Необходимые рецепты, стоящие тысячу золотых монет» (备急千金要方, Bei Ji Qian Jin Yao Fang, бэй цзи цянь цзинь яо фан) и «Приложение к рецептам, стоящим тысячу золотых монет» (千金要方, Qian Jin Yi Fang, цянь цзинь и фан). Систематически обработав медицинские достижения, предшествовавшие династии Тан, Сунь первым применил теорию о пяти Цзан-органах (, zang) и шести Фу-органах (, fu). Более 3500 формул приведены в его книге, и многие все еще используются.

Другой авторитетной фигурой был живший в восьмом веке Ван Тао (王燾, Wang Tao). Будучи секретарем императорской библиотеки, Ван смог изучить все имевшиеся собрания и составить в 752 году книгу «Медицинские секреты чиновника» (外臺秘要, Wai Tai Mi Yao, вай тай ми яо), основанную как на ранее опубликованных китайских работах, так и на некоторых иностранных. Более того, он классифицировал формулы по типу тех нарушений, которые они должны были лечить.

В эпоху династии Северная Сун (960–1127 гг.) создана государственная аптека и под эгидой императора опубликован первый официальный список лекарств: «Формулы отдела управления и обеспечения фармацевтики» (太平惠民和剂局方, Tai Ping Hui Min He Ji Ju Fang, тай пин хуэй минь хэ цзи цзюй фан). Эта книга, составленная между 1078–1085 годами, содержит 16834 статьи.

Во время династий Цин (1115–1233 гг.) и Юань (1234–1369 гг.) созданы теоретические школы, возглавляемые четырьмя выдающимися фигурами: Охлаждающая Школа Лю (寒凉派, Han Liang Pai, хань лян пай), Очищающая Школа Чжана (攻下派, Gong Xia Pai, гун ся пай), Школа Тонизации Земли Ли (补土派, Bu Tu Pai, бу ту пай) и Школа Питания Инь Чжу (滋阴派, Zi Yin Pai, цзы инь пай). Каждая создала новые методы исследования и сделала значительный вклад в изучение формул. В этот период издано бесчисленное количество книг о формулах.

В эпоху династии Мин (1368–1644 гг.) выдающимися книгами о формулах были «Собрание сочинений Цзинъюэ» (景岳全书, Jing Yue Quan Shu, цзин юэ цюань шу) и «Новые формулы восьми стратегий» (新方八阵, Xin Fang Ba Zhen, синь фан ба чжэнь), написанные Чжаном Цзинъюэ (张景岳, Zhang Jingyue), жившим в начале семнадцатого столетия.

В книге «Рецепты для лечения всех» (普济方, Pu Ji Fang, пу цзи фан), написанной в 1406 году, было суммировано почти все содержимое трудов, созданных до пятнадцатого века, и содержится 61739 формул — самый большой из подобных текстов, существующих в Китае.

Во второй половине 17-го века жил ученый Ван Ан (汪昂, Wang Ang) — еще одна влиятельная фигура в ТКМ. Его «Собрание формул с примечаниями» (医方集解, Yi Fang Ji Jie, и фан цзи цзе) стало очень популярным среди врачей, потому что было практическим и легким в использовании.

В эпоху династии Цин (1644–1911 гг.) наиболее важным достижением ТКМ было, вероятно, возникновение Школы Болезней Лихорадочного Тепла (温病派, Wen Bing Pai, вэнь бин пай). Поскольку практикующие врачи имели дело с многочисленными эпидемиями, прокатывавшимися по Китаю, они развивали новые подходы и формулы для новых заболеваний. Они верили, что эти болезни возникали благодаря Теплу или Жару (, huo, хо), а не Холоду (, han, хань), которому уделялось особое внимание со времени Чжана Чжунцзина.

Двумя наиболее важными представителями этой новой практической школы были врач первой половины 18-го века Е Тяньши (叶天士, Ye Tianshi) и живший во второй половине У Цзюйтун (吴鞠通, Wu Jutong). Оба сделали ценный вклад в развитие системы дифференциальной диагностики Четырех Фаз (卫气营血辨证, wei qi ying xue bian zheng, вэй ци ин сюэ бянь чжэн) — Вэй, Ци, Ин и Сюэ — и Тройного Обогревателя (三膲, san jiao, сань цзяо) соответственно. Многие формулы, разработанные в этот период, все еще используются вплоть до сегодняшнего дня, и эти достижения не менее важны, чем полученные во время династии Тан и позже.

В наше время работа над созданием китайских формул привела к новым успехам в теории и практике. У классических формул появляется все больше показаний. Благодаря современной технике и передовым методам исследования, появилось немало новых формул и способов их применения.

Глава 1.2. Связь между формулами и стратегией

Как мы знаем, практика китайской фитомедицины содержит теорию, стратегию, формулы и ингредиенты. Формулы неотделимо связаны со стратегией, под которой здесь имеется в виду непосредственно лечебный метод, конкретный для признаков расстройства и его причин. Композиция формулы и ее выбор основаны на принципе и стратегии лечения. Таким образом, «формула выводится из стратегии, стратегия возникает из характера заболевания».

С другой стороны, так как количество формул постоянно растет, они классифицируются в несколько групп на основе их действия и показаний, которые в свою очередь отражают конкретную стратегию. Это формулируется как «стратегия объединяет формулы».

Искусство использования формул и стратегий в ТКМ также менялось со временем. Чэнь Чжунлин (程钟龄, Chen Zhongling), врач, живший в эпоху династии Цин, разделял все методы лечения на следующие восемь стратегий.

Стратегия усиления потоотделения (汗法, han fa, хань фа). Усиление потоотделения означает лечение болезней Внешнего (, li, ли) через потение и упорядочивание Ин (营气, ying qi) — Питательной Ци — и Вэй (卫气, wei qi) — Защитной Ци. Эту стратегию представляют такие формулы как Gui Zhi Tang (2.1.1) для Внешнего синдрома (, zheng, чжэн) Ветра-Холода (风寒, feng han, фэн хань), Yin Qiao San (2.1.4) для Внешнего синдрома Ветра-Жара (风火, feng huo, фэн хо), Jie Wei Qiang Huo Tang (九味羌活汤, цзе вэй цян хо тан) для освобождения Внешнего и удаления Влаги (湿, shi, ши) и Da Qing Long Tang (大青龙汤, да цин лун тан) для освобождения Внешнего и удаления Внутреннего (, biao, бяо) Жара.

Стратегия очищения от Жара (清法, qing fa, цин фа). Очистить от Жара значит лечить болезни в виде Внутреннего Жара очищением от Жара Патогенного. Эту стратегию представляют такие формулы как Long Dan Xie Gan Tang (2.4.5), удаляющая Избыточный (, shi, ши) Жар и Влагу из Печени и Желчного Пузыря, Bai Tou Weng Tang (2.4.9), удаляющая Жар из Кишечника, и Dao Chi San (2.4.11) для Жара в Сердце.

Стратегия нисходящего дренирования (下法, xie fa, се фа). Нисходящее дренирование, или очищение, означает лечение Внутреннего синдрома Избытка устранением застоя или нарушения движения (пищи, крови, жидкости посредством Жара или Холода). Эта стратегия осуществляется в таких формулах как Da Cheng Qi Tang (大承气汤, да чэн ци тан), дренирующая Жар и избавляющая от запоров, Ma Zi Ren Wan (麻子仁丸, ма цзы жэнь вань), увлажняющая Кишечник, что ведет к избавлению от запоров, и Zeng Ye Cheng Qi Tang (增液承气汤, цзэн е чэн ци тан), применяемая для очищения и тонизирования.

Стратегия посредничества (和法, he fa, хэ фа). Посредничество, или гармонизация, означает лечение дисгармонии между Ин и Вэй или Цзан-органами и Фу-органами с помощью регуляции и коррекции. Эта стратегия используется в таких формулах как Xiao Chai Hu Tang (2.3.1) для регуляции расстройств канала Шаоян (少阳, shao yang, шао ян) и Si Ni San (2.3.2) для лечения дисгармонии между Печенью и Селезенкой.

Стратегия согревания (温法, wen fa, вэнь фа). Согревание означает лечение Внутреннего Холода согреванием Ян (, yang). Эта стратегия используется в таких формулах как Li Zhong Tang (李中汤, ли чжун тан) для повышения температуры Среднего Цзяо (中焦, zhong jiao, чжун цзяо) и удаления Холода и Zhen Wu Tang (2.5.6) для согревания Ян и удаления Влаги.

Стратегия тонизирования (补法, bu fa, бу фа). С помощью тонизирования лечат Дефицитные (, xu, сюй) состояния, используя методы укрепления и усиления. Эта стратегия используется в таких формулах как Bu Zhong Yi Qi Tang (2.6.3) для укрепления Ци, Gui Pi Tang (2.6.13) для питания Крови, Ba Zhen Tang (2.6.8) для питания Ци и Крови, Liu Wei Di Huang Wan (2.6.15) для питания Инь (, yin), а также Jin Gui Shen Qi Wan (2.6.20) для укрепления Ян.

Стратегия растворения (消法, xiao fa, сяо фа). Растворение означает лечение застоя пищи и расщепление пищевых масс усилением пищеварения, содействием Ци и циркуляции Крови и удалению Флегмы (, tan, тань) или Влаги. Следующие формулы используют данную стратегию: Yue Ju Wan (2.9.1) содействует циркуляции Ци, Bu Yang Huan Wu Tang (2.10.2) активирует Кровь, Bao He Wan (2.8.1) применяется при застое пищи, Zhi Sou San (止嗽散, чжи соу сань) растворяет Флегму, Huo Xiang Zheng Qi San (藿香正气散, хо сян чжэн ци сань) рассеивает Влагу.

Стратегия вызывания рвоты (吐法, tu fa, ту фа). Вызывание рвоты означает удаление Флегмы, застойной пищи или токсических субстанций из горла или желудка с помощью рвоты. В связи с возможностью раздражения или ослабления Витальной Ци (正气, zheng qi, чжэн ци), формулы, использующие эту стратегию, применяются нечасто, за исключением некоторых экстренных случаев.

Подводя итог, следует сказать, что стратегии тесно связаны с формулами, они неотделимы.

Глава 1.3. Разработка и изменение формул

1.3.1. Разработка формул

В сравнении с простым рецептом с использованием единственного лекарственного вещества, применение формул было большим шагом вперед в истории ТКМ. На основе дифференциации характера болезни и определенных принципов смешиваются несколько ингредиентов, и это создает формулу. Первой целью является усиление действия одного конкретного ингредиента для улучшения его лечебного эффекта. Второй — уменьшение токсичности или силы действия ингредиентов для устранения или уменьшения побочных эффектов. Третьей — расширение списка возможных применений.

1.3.2. Принципы разработки формул

Следуя «Канону Желтого Императора о внутреннем», принципы разработки формул основаны на теории Государя, Министра, Помощника и Советника.

Ингредиент Государь (, jun, цзюнь) — главный, ядро формулы, наиболее специфический в отношении главного симптома. Например, Gui Zhi (Ramulus Cinnamomi Cassiae) в Gui Zhi Tang (2.1.1).

Ингредиент Министр (, chen, чэнь) усиливает действие Государя, помогает лечить главный симптом, а также некоторые сопутствующие нарушения. Например, Bai Shao (Radix Albus Paeoniae Lactiflorae) в Gui Zhi Tang (2.1.1).

Ингредиент Помощник (, zuo, цзо) выполняет три функции. Во-первых, усиливает действие Государя и Министра или самостоятельно лечит вторичные симптомы. Например, Niu Bang Zi (Fructus Arctii Lappae) и Jie Geng (Radix Platycodi Grandiflori) в Yin Qiao San (2.1.4). Во-вторых, убирает или уменьшает токсический эффект Государя и Министра или ограничивает силу их действия. Например, Dang Gui (Radix Angelicae Sinensis) в Long Dan Xie Gan Tang (2.4.5). В-третьих, Помощник задействуется, когда пациент неспособен принимать главные составляющие по некоторым причинам. В этом случае его свойства и тип находятся в противоположности к главным ингредиентам, но его эффект поддерживает их действие. Например, Huang Lian (Rhizoma Coptidis) в Zuo Jin Wan (2.4.7).

Ингредиент Советник (使, shi, ши) известен также как проводящий или направляющий. Он смягчает действие формулы или направляет ее к пострадавшему каналу. Например, Chai Hu (Radix Bupleuri) в Fu Yuan Huo Xue Tang (复原活血汤, фу юань хо сюэ тан) и Zhi Gan Cao (Radix Glycyrrhizae Uralensis Praeparata) в Gui Zhi Tang (2.1.1).

1.3.3. Изменение формул

Как мы знаем, разработка формул основана на определенных принципах, однако на практике для получения ожидаемого результата нужны гибкие изменения для того, чтобы подстроиться к возрасту, стилю жизни и конституции больного. Есть три следующие возможные модификации.

Изменение ингредиентов

Это происходит в случае, когда главные ингредиенты и симптомы не меняются, но вспомогательные ингредиенты могут быть изменены для лечения вторичных симптомов или осложнений. «Изменение» означает, что некоторые препараты добавляются или убираются, чтобы формула лучше соответствовала условиям.

Например, когда нарушения в виде Дефицита Внешнего при синдроме Холода-Ветра осложняются одышкой и кашлем, к Gui Zhi Tang (2.1.1) добавляются Hou Po (Cortex Magnoliae Officinalis) и Xing Ren (Semen Pruni Armeniacae).

Когда нарушения в виде Дефицита Внешнего при синдроме Холода-Ветра осложняются быстрым пульсом и чувством переполненности груди из-за ошибочного назначения слабительного, удаляется Bai Shao (Radix Albus Paeoniae Lactiflorae). Это делается для содействия поднятию и распространению Ян-Ци, что ведет к облегчению груди.

Когда осложнения или патогенез меняются, Помощник или Советник тоже модифицируются. Более того, меняются показания к применению этой формулы. К примеру, Da Chai Hu Tang (2.4.10) получается из Xiao Chai Hu Tang (2.3.1) добавлением Zhi Shi (Fructus Immaturus Citri Aurantii), Bai Shao (Radix Albus Paeoniae Lactiflorae) и Da Huang (Radix et Rhizoma Rhei) и удалением Dang Shen (Radix Codonopsis Pilosulae) и Zhi Gan Cao (Radix Glycyrrhizae Uralensis Praeparata). Da Chai Hu Tang (2.4.10) показана при расстройствах канала Шаоян. Xiao Chai Hu Tang (2.3.1) используется при расстройствах каналов как Шаоян, так и Янмин (阳明, yang ming, ян мин), проявляющихся чувством переполнения эпигастрия, болью и запором.

Изменение дозировки

Формула остается прежней, но меняется дозировка, посредством чего сила действия и диапазон показаний становятся другими. Например, в Si Ni Tang (四逆汤, сы ни тан) и Tong Mai Si Ni Tang (通脉四逆汤, тун май сы ни тан) одинаковые ингредиенты, но в последней больше дозы Zhi Fu Zi (Radix Lateralis Aconi­ti Carmichaeli Praeparata) и Gan Jiang (Rhizoma Zingiberis), поэтому ее восстановление падающего Ян сильнее.

Изменение лекарственной формы

Основано на фазе заболевания (хроническая или острая), а не на показаниях по патогенезу. Возьмем для примера Bu Zhong Yi Qi Tang (2.6.3), предназначенную для лечения расстройств Дефицита Желудка и Селезенки. В виде таблеток она назначается при легких и хронических состояниях, потому что в этой форме обладает мягким и медленным действием, а как отвар применяется в тяжелых и острых случаях, таких как пролапс матки или желудка, потому что тогда ее действие быстрое и интенсивное.

Глава 1.4. Классификация и лекарственные формы

1.4.1. Классификация формул

С целью упрощения клинической практики доктора ТКМ всегда пытались каким-либо образом классифицировать формулы. Можно сказать, что есть следующие основные способы: по типу излечиваемого синдрома, действию формулы, ее типу, лекарственной форме и клиническому подразделению (внутренняя медицина, хирургия, гинекология и так далее). Однако в этом труде мы будем группировать формулы согласно применяемой стратегии, то есть «стратегия объединяет формулы». Именно используя этот подход, формулы будут объединяться в главы. Их много, и они разного типа, но одна стратегия и понятная концепция внутри главы сделают поиск удобным.

1.4.2. Лекарственные формы

В клинической практике лечебный эффект применения формул может меняться в зависимости от лекарственной формы. За столетия медицинской практики ТКМ создала различные виды лекарственных форм: отвар, порошок, пилюля, лечебная паста, спиртовая настойка, неспиртовая настойка, дистиллят, пастилка (леденец), лечебный пластырь, окуривание, смачивание, клизма и так далее. Однако наиболее употребляемыми сегодня являются следующие формы.

Отвар (汤剂, tang ji, тан цзи). Преимущество отвара заключается в том, что травы быстро всасываются и сильно действуют. По причине гибкости в выборе ингредиентов рецепты в этой форме можно подобрать под точные потребности пациента в конкретной ситуации.

Пилюля (丸剂, wan ji, вань цзи). Пилюли небольшие, их легко применять и носить с собой, они обладают пролонгированным действием. Поэтому они больше подходят для хронических или стабилизировавшихся состояний или для периода восстановления.

Порошок (散剂, san ji, сань цзи). Порошок не только быстро всасывается, его легко принимать, носить с собой, хранить, но он также и проще производится и требует меньше исходного материала. Это делает его популярной среди пациентов лекарственной формой.

Лечебная паста (膏剂, gao ji, гао цзи). Существует два вида лечебной пасты: для внутреннего применения и для наружного. Первый может применяться в течение длительного времени (тонизирующие средства обычно производятся как паста), второй показан при язвах, отеках, карбункулах, фурункулах, болезненности в суставах, то есть Би-синдроме (痹证, bi zheng, би чжэн), или травмах.

Спиртовая настойка (酒剂, jiu ji, цзю цзи). Спирт, включая производимый из рисового вина и пшена, используется как растворитель, в котором травы обычно вымачивают или кипятят, после чего их удаляют. Так получается лечебная настойка. Обычно она применяется для подкрепления и питания при слабости пациента, избавления от боли при Би-синдроме и лечения травм.

Таблетка (片剂, pian ji, пянь цзи). Таблетки имеют точную дозировку, небольшой размер, их легко принимать и носить с собой. Их автоматическое производство высокоэффективно и снижает себестоимость. Таблетки сегодня широко производятся и применяются в Китае.

Инъекция (针剂, zhen ji, чжэнь цзи). Инъекции — это экстракт очищенного фармакологического материала. Стерилизованный раствор используется для введения внутримышечно, внутрикожно или внутривенно. Он быстро всасывается, эффективен и не подвержен влиянию пищеварения.

Глава 1.5. Применение формул

Применение формул включает два аспекта: приготовление и прием. Оба могут повлиять на лечебный эффект.

1.5.1. Способы приготовления отвара

Для приготовления отвара предпочтительно использовать посуду, изготовленную из керамики, нежели из олова или железа, для исключения возможных химических реакций, из-за которых могут возникнуть побочные эффекты.

Всегда следует использовать чистую воду, кроме случаев, когда требуется оговоренная в рецепте особая жидкость — например, рисовая вода. Уровень воды должен быть примерно на три сантиметра выше уровня трав.

Перед отвариванием травы вымачивают в воде в течение 10–30 минут, что приводит к тому, что активные элементы готовы к вывариванию.

Интенсивность огня или источник нагревания должны быть отрегулированы согласно требованиям. Смесь должна сильно закипеть, а после вариться на медленном огне. Держите посуду закрытой во время всего процесса, чтобы свести до минимума потерю ароматических и летучих элементов. Нагревание не должно быть настолько сильным, чтобы приводить к интенсивному испарению отвара.

Обычно после закипания необходимо готовить отвар 20–25 минут для получения первого уровня по силе воздействия и 15–20 минут для второго. Однако в случае приготовления согласно формуле, усиливающей потоотделение, отвар первого уровня готовится 10–15 минут после закипания, второго — 10 минут. Для тонизации отвар первого уровня готовится 30–40 минут после закипания, второго — 25–30 минут. Отвар должен был отфильтрован сразу после приготовления.

Согласно современным исследованиям, рекомендуется также отваривать травы для одного и того же рецепта два или три раза и смешивать отвары перед употреблением.

Для гарантии качества и лечебного эффекта отвара требуется различное время или метод приготовления с помощью различных особых субстанций. Например, раковины и минералы измельчаются и затем отвариваются в течение 10–20 минут, прежде чем добавить другие составляющие (травы).

Ароматические вещества, такие как Bo He (Herba Menthae Haplocalycis), Sha Ren (Fructus Amomi) и так далее, добавляются в последние 5–10 минут приготовления отвара, таким образом сохраняются их летучие элементы.

Некоторые субстанции обладают раздражающим действием на горло и должны быть обернуты в тонкую ткань во время приготовления отвара.

Некоторые дорогие или ценные субстанции должны приготавливаться отдельно с целью предотвратить их потери впустую и полностью сохранить их эффект. Также есть субстанции, не предназначенные для готовки, — их следует добавлять в уже готовый отвар.

1.5.2. Способы приема лекарств

Результат лечения может очевидно зависеть от способа приема лекарств. В общем случае рекомендуется принимать лекарство за один час до еды, однако если оно обладает раздражающим действием на желудок, то его, конечно, принимают после еды. Лекарства против паразитов принимаются на пустой желудок. Антималярийные препараты — за два часа до приступа. Седативные препараты рекомендуется принимать перед сном. В экстренных случаях травы принимаются так быстро, как это только возможно.

Примечания

Обычно отвар в количестве одной полной дневной дозы разделяется на две или три порции. В некоторых особых условиях полная порция отвара может быть разлита или разделена на маленькие порции для частого употребления.

Отвары обычно принимаются теплыми, но в случае расстройств, связанных с Жаром, которые лечат лекарствами, по природе своей связанными с Холодом, отвары также принимают холодными. Наоборот действуют в случае расстройств, связанных с Холодом.

При приеме сильнодействующих лекарств безусловно разумным будет начинать с маленького количества при приеме, затем постепенно повышая его. Для детей лекарства назначаются в малых количествах, но часто. В случае, если эффект достигнут, прием прекращается.

При назначении препаратов из трав желательно исключить некоторые виды продуктов, способные снижать эффект назначенных лекарств.

Глава 1.6. Важные замечания

Обращаем внимание на то, что все приводимые формулы переведены с китайского и взяты из оригинальных текстов, поэтому большинство даются в форме отвара, порошка или пилюли. В настоящее время все они, за иcключением Ku Shen Wan (2.13.9), выпускаются также в виде таблеток.

Сравнивая наше время с прошлым, мы обнаруживаем, что сегодня некоторые травы запрещены к применению, и в формулах, содержавших эти ингредиенты, они исключены или заменены на другие с такими же функциями.

Результаты исследований цитируются по нескольким академическим публикациям и журналам ТКМ. Возможные ошибки и пропуски поэтому не являются виной автора этой книги.

Так как названия внутренних органов имеют разный смысл в европейской и китайской традициях, европейские даются со строчной буквы, китайские с заглавной.

Часть вторая. Классические формулы

Глава 2.1. Формулы, освобождающие Внешнее

Формулы для освобождения Внешнего в основном содержат травы, вызывающие потоотделение для изгнания Патогенных Факторов и очищения кожи.

Они известны как формулы для освобождения Внешнего или потогонные формулы и показаны при расстройствах на уровне Внешнего. Подбор их ингредиентов основывается на стратегии усиления потоотделения.

Когда тело подвергается атаке Патогенными Факторами, кожа и мускулы страдают первыми и развивается расстройство Внешнего, проявляющееся такими симптомами как озноб, лихорадка, головная боль, боли в мышцах, потливость или отсутствие пота, плавающий пульс. В связи с тем что Патогенные Факторы находятся на самом поверхностном уровне, потогонные формулы применяются при расстройствах Внешнего, способствуя потоотделению. Они также показаны для лечения начальной стадии кори или крапивницы, карбункулов и язв, отеков, сопровождаемых ознобом и лихорадкой. Подобное применение обусловлено тем, что на ранней стадии корь должна лечиться изгнанием высыпаний, карбункулов, язвочек или отеков посредством рассеяния токсинов. Поверхностная отечность как результат задержки Жидкостей Тела под кожей за счет инвазии Патогенного Ветра или Влаги может быть излечена через потоотделение и мочеиспускание, также помощью Легким в рассредоточении и нисхождении Ци.

Расстройства Внешнего подразделяются на Ветер-Холод и Ветер-Жар, а на физическом уровне можно различать синдромы Дефицита и Избытка. Поэтому формулы для освобождения Внешнего делятся на следующие три группы.

Освобождающие от Внешнего синдрома Ветра-Холода. Содержат травы со жгучим вкусом и согревающими свойствами.

Освобождающие от Внешнего синдрома Ветра-Жара. Содержат травы со жгучим вкусом, но по природе своей холодные.

Укрепляющие сопротивляемость организма и освобождающие от Внешнего синдрома.

Примечания

Так как главные ингредиенты являются острыми на вкус и обладают эффектом рассеивания, отваривание не должно быть длительным, потому что активные ингредиенты трав могут испариться и эффект снизится. После приема таких препаратов пациент должен позаботиться о защите от Ветра или Холода и одеться достаточно тепло, чтобы слегка пропотеть, но при этом избежать сильного потоотделения.

Для получения наилучшего результата дозировка должна изменяться согласно индивидуальным условиям, окружающей среде, климату и сезону. Например, в жаркую погоду или для детей и ослабленных пациентов дозировка должна быть небольшой.

В случае, если Внешний синдром сопровождается Внутренними симптомами, Внешний синдром нужно лечить первым или, в некоторых случаях, одновременно с Внутренними симптомами.

Формулы, освобождающие Внешнее, противопоказаны в случаях чистых Внутренних синдромов, таких как отеки по причине Дефицита, рвота, понос, поздняя стадия кори.

Принимая этот вид препаратов, пациент должен отказаться от сырой, холодной и тяжелой пищи.

2.1.1. Gui Zhi Tang, Cinnamon Form
桂枝湯, гуй чжи тан

Источник

«Трактат о повреждениях холодом» (伤寒论, Shang Han Lun, шан хань лунь), 196–204 гг.

Ингредиенты

 

 

Действие

Удаляет Патогенные Факторы с уровня мышц и кожи, способствуя потоотделению, гармонизирует Ин (Питательную Ци) и Вэй (Защитную Ци).

Показания

Дефицитный тип Внешних синдромов в виде Ветра-Холода по причине инвазии Патогенных Ветра и Холода, проявляющихся лихорадкой, ознобом после потоотделения, головной болью, заложенностью носа, тошнотой, отсутствием жажды, беловатым налетом на языке, плавающим медленным пульсом.

Применение

Болезни с вышеперечисленными симптомами: простуда, грипп, лихорадка без определенных причин, паралич, болезни кожи — экзема, обморожение, зуд, мультиформная эритема.

Примеры

43 случая обморожения лечились этой формулой в сочетании с рисовым вином, в котором отваривались травы. Один курс лечения проводился пятью дозами, каждая отваривалась три раза, из них первые два предназначались для питья, а третий для пропаривания и ополаскивания поврежденной кожи. После первого, второго и третьего курса излечены 13, 25 и пять случаев соответственно. Уровень эффективности более 90% (Sichuan Journal of TCM, 1985, (1): 12).

24 случая паралича лечились приемом от 14 до 103 порций этой формулы, в среднем 58. Результат: 15 случаев полного выздоровления, шесть заметного улучшения, в трех случаях улучшение (Henan TCM, 1986, (2): 36).

31 случай старческой крапивницы (16 испытывали частые рецидивы более трех лет, восемь — более двух лет, семь — в пределах 10–30 дней) лечились этой формулой в сочетании с Fang Feng (Radix Ledebouriellae Divaricatae) и Dang Gui (Radix Angelicae Sinensis). После 15 дней в 19 случаях произошло полное исчезновение симптомов и при контрольном обследовании через год наблюдалось отсутствие рецидивов, в девяти исчезновение симптомов с последующим рецидивом, в трех случаях достигнуть лечебного эффекта не удалось. Общий уровень эффективности 90,3% (Shandong Journal of TCM, 1988, 7 (6): 23).

301 случай шейной спондилопатии лечился этой формулой в сочетании с Dan Shen (Radix Salviae Miltiorrhizae) и Shen Jin Cao (Herba Lycopodii). Курс состоял из одной дозы в день в течение 15 дней, потребовалось от двух до 10 курсов лечения. Результат: выздоровление в 258 случаях (симптомы и признаки полностью исчезли), значительное улучшение в 24, улучшение в 12, отсутствие результата в семи случаях. Общий уровень эффективности 97,5% (Forum on TCM, 1991, (6): 18).

2.1.2. Cang Er Zi San, All-Clear Form
苍耳子散, цан эр цзы сань

Источник

«Книга оздоровляющих формул» (济生方, Ji Sheng Fang, цзи шэн фан), 1253 г.

Ингредиенты

 

 

Действие

Удаляет Патогенные Ветер и Холод, открывает заложенность носа.

Показания

Синуситы, проявляющиеся ознобом, лихорадкой, насморком и заложенностью носа, болью во лбу, тонким белым или желтым налетом в средней части языка, плавающим пульсом.

Применение

Болезни с вышеперечисленными симптомами: синусит, начальные стадии ринита в сочетании с симптомами Внешнего синдрома.

Примеры

1259 случаев синусита (742 мужчины и 517 женщин, возраст 13–64 лет, длительность болезни от одного месяца до 25 лет) проходили лечение модифицированной формулой. Результат: излечение в 627 случаях (симптомы и отек слизистой носа исчезли, выделения из носа прекратились), улучшение в 428 случаях (симптомы исчезли, в основном рассосался отек слизистой, обильные гнойные выделения заметно уменьшились), в 204 случаях эффекта не было. Общий уровень эффективности 84% (Shandong Journal of TCM, 1992, 11, (1): 32).

183 случая ринита в начальной стадии с симптомами Внешнего синдрома (112 мужчин и 71 женщина, возраст 11–47 лет, длительность болезни от трех дней до трех месяцев) проходили лечение модифицированной формулой. После двух–трех дней излечены 77,6% пациентов, 16,4% испытали значительное облегчение, положение еще 6% не улучшилось. Общий уровень эффективности 94% (Journal of Anhui University of TCM, 1993, 12 (2): 21).

2.1.3. Chai Ge Jie Ji Tang, Pura Form
柴葛解肌汤, чай гэ цзе цзи тан

Источник

«Шесть книг о болезнях Холода» (伤寒六书, Shang Han Liu Shu, шан хань лю шу), 196–204 гг.

Ингредиенты

 

 

Действие

Удаляет Патогенные Факторы с уровня мышц и кожи, убирает Жар.

Показания

Синдром, возникающий из-за экзогенных Ветра-Холода, которые застоялись и превратились в Жар, проявляющийся несильным ознобом, высокой температурой, отсутствием потоотделения, головной болью, болью в глазах, сухостью слизистой носа, беспокойством, бессонницей, болью в глазных орбитах, плавающим, слегка увеличившим наполнение пульсом, тонким желтоватым налетом на языке.

Применение

Болезни с вышеперечисленными симптомами: грипп, пародонтит, острый конъюнктивит.

Примеры

Модифицированная формула применялась в 393 случаях гриппа. Все пациенты испытывали выраженные общие и местные симптомы инфекции верхних дыхательных путей. Результат: в 378 случаях (96%) температура спала, головная боль, боль в горле и другие общие симптомы исчезли полностью или в основном в течение 48 часов; в 15 случаях (4%) температура упала в течение 48 часов, но другие симптомы не исчезли. Лучший результат (более быстрое облегчение симптомов и редкий возврат температуры) наблюдался среди пациентов, пропотевших после формулы. Таким образом, потоотделение имело прямое влияние на лечебный эффект (Hubei Journal of TCM, 1984, 3).

Модифицированная формула применялась в лечении 874 случаев детской простуды, сопровождавшейся лихорадкой (383 мальчика и 491 девочка, 187 младше года, 581 между годом и десятью, 106 старше 10 лет). Температура тела 38–39 °C в 212 случаях, 39,1–40 °C в 526 случаях и выше 40 °C в 136 случаях. Результат: в 492, 277 и 99 случаях температура снизилась на первый, второй и третий день соответственно, в шести случаях улучшения не было. Общий уровень эффективности 99,3% (Zhejiang Journal of TCM, 1984, 3).

2.1.4. Yin Qiao San, Silver Form
银翘散, инь цяо сань

Источник

«Трактат о диагностике и лечении болезней Тепла» (温病条辨, Wen Bing Tiao Bian, вэнь бин тяо бянь), 1798 г.

Ингредиенты

 

 

Действие

Способствует потоотделению и освобождению Внешнего, очищает от Жара и освобождает от токсинов.

Показания

Внешний синдром по типу Ветра-Жара в начальной стадии лихорадочных состояний, сопровождаемый температурой, небольшой непереносимостью ветра и/или холода, жаждой, головной болью, болью в горле, кашлем, красным языком с тонким белым или желтым налетом, плавающим быстрым пульсом.

Применение

Болезни с вышеперечисленными симптомами: простуда, острая инфекция верхних дыхательных путей, краснуха, паротит, менингит.

Примеры

50 случаев инфекции верхних дыхательных путей (31 мужчина и 19 женщин, возраст 3–71 года) лечились этой формулой. После трех–пяти дней уровень достигнутого эффекта составил 88%, в 12% случаев лечение было неэффективным (температура не снизилась после трех дней, не исчезли другие местные признаки). В других 25 случаях инфекции верхних дыхательных путей пациенты лечились с помощью модифицированной формулы, упакованной в пакетики по 2 г, содержащие порошок, который нужно было поместить в воду и пить как чай. Два–четыре пакетика употреблялись за прием три раза в день. Результат: в 23 (90,2%) случаях достигнуто излечение, температура снизилась в течение 8–72 часов, в среднем за 35 часов (Sichuan Journal of TCM, 1986, 4, (1): 15; Chinese Traditional Patent Medicine, 1986, (4): 21).

Модифицированная формула использовалась в лечении 445 случаев молниеносной тяжелой краснухи (151 мужчина и 294 женщины). Большинство пациентов испытали выраженное облегчение симптомов после приема первой дозы, все симптомы исчезли после приема двух–трех доз (Journal of TCM, 1987, (4): 273).

Модифицированная формула применялась для лечения 25 случаев детской пневмонии. В 17 и восьми случаях температура снизилась в пределах двух и четырех дней соответственно, в девяти и 16 случаях хрипы исчезли на третий и пятый день соответственно; 12 пациентов обследованы с помощью радиологических методов, показавших исцеляющий эффект со стороны легких, возникший в течение пяти дней (Hubei Journal of TCM, 1982, (1)).

2.1.5. Zheng Chai Hu Yin, Corrective Form
正柴胡饮, чжэн чай ху инь

Источник

«Собрание сочинений Цзинъюэ» (景岳全书, Jing Yue Quan Shu, цзин юэ цюань шу), 1624 г.

Ингредиенты

 

 

Действие

Освобождает Внешнее, гармонизирует Питательную Ци.

Показания

Синдром, соответствующий экзогенному Ветру и Холоду, дисгармонии между Питательной Ци и Защитной Ци, проявляющийся лихорадкой, ознобом, головной болью, ломотой в теле, тонким белым налетом на языке, плавающим пульсом.

Применение

Болезни с вышеперечисленными симптомами: простуда, Холод во время беременности, послеродовой Холод, грипп, начальная стадия малярии.

Примеры

Эта формула применялась в лечении 666 случаев простуды, проявлявшейся заложенностью носа, насморком, чиханием, сухостью и болями в груди, головной болью. Результат: уровень достигнутой эффективности 79% (526 случаев), а в контрольной группе, где применялся Ban Lan Gen (Radix Isatidis seu Baphicacanthi), — 54% (130 из 238 случаев). Разница в терапевтическом эффекте статистически значима (Journal of TCM, 1986, 27 (2): 18).

30 случаев послеродового Холода лечились этой формулой. Прием одной дозы ежедневно проводился в среднем в течение трех с половиной дней. Результат: выздоровление в 20 случаях, облегчение в восьми, в двух случаях лечение неэффективно. Уровень эффективности 93,3% (Collective Edition of Clinical Experiences, 1988, 6).

2.1.6. Shen Su Yin, Resist Form
参苏饮, шэнь су инь

Источник

«Формулы отдела управления и обеспечения фармацевтики» (太平惠民和剂局方, Tai Ping Hui Min He Ji Ju Fang, тай пин хуэй минь хэ цзи цзюй фан), 1078–1085 гг.

Ингредиенты

 

 

Действие

Освобождает Внешнее и тонизирует Ци, способствует дисперсии Легких и растворяет Флегму.

Показания

Синдром, соответствующий экзогенному Ветру-Холоду у ослабленных пациентов с застоем Флегмы, проявляющийся отвращением к холоду, температурой, отсутствием потоотделения, головной болью, заложенностью носа и насморком, вязкой мокротой, чувством переполнения в груди, белым налетом на языке, слабым пульсом.

Применение

Болезни с вышеперечисленными симптомами: простуда у пожилых или ослабленных пациентов, инфекция верхних дыхательных путей.

Примеры

150 случаев простуды у пожилых людей были разделены на две группы случайным образом в отношении возраста, пола и тяжести состояния. В группе А из 100 пациентов лечение проводилось с помощью этой формулы, в группе В из 50 пациентов — формулой Xiang Su San (香苏散, сян су сань). Лечение длилось два дня. В группе А и В излечены 49 и 12 случаев соответственно, очевидное облегчение произошло в 33 и 11, облегчение в девяти и 18, в девяти и девяти случаях результат достигнут не был. Общий уровень эффективности составил 91% и 82% соответственно (Journal of New TCM, 1987, (8): 54).

Модифицированная формула применялась в 39 случаях (15 мужчин и 24 женщины) инфекции верхних дыхательных путей, из них 34 случая соответствовали вирусной природе заболевания, а пять бактериальной. Результат: 33 и шесть пациентов излечены через 4–16 и 17–20 дней соответственно (Liaoning Journal of TCM, 1987, (12): 48).

2.1.7. Chuan Xiong Cha Tiao San, Wallichi Form
川芎茶调散, чуань сюн ча тяо сань

Источник

«Формулы отдела управления и обеспечения фармацевтики» (太平惠民和剂局方, Tai Ping Hui Min He Ji Ju Fang, тай пин хуэй минь хэ цзи цзюй фан), 1078–1085 гг.

Ингредиенты

 

 

Действие

Рассеивает Ветер и Холод, уменьшает боль.

Показания

Головная боль, соответствующая экзогенному Ветру, проявляющаяся мигренью или болью в верхней части головы, непереносимостью холода, температурой, головокружением, заложенностью носа, тонким белым налетом на языке, плавающим пульсом.

Применение

Болезни с вышеперечисленными симптомами: сосудистые или нейрогенные головные боли, мигрень.

Примеры

42 случая сосудистой и нейрогенной головной боли (19 мужчин и 23 женщины, возраст 19–65 лет, длительность болезни от двух месяцев до трех лет) лечились с помощью модифицированной формулы. Результат: в 34 случаях (81%) наступило выздоровление, в четырех (9,5%) облегчение, в четырех (9,5%) случаях эффекта не было. Общий уровень эффективности 90,5% (Modern TCM, 1990, 3 (1): 33).

45 случаев простуды, в основном выраженной головной болью (23 мужчины и 22 женщины, возраст 18–55 лет, длительность болезни пять–семь дней), лечились с помощью модифицированной формулы. Результат: головная боль полностью исчезла во всех случаях после двух–десяти дней (TCM Correspondence, 1990, (4): 15).

Приложения

I. Китайские научные журналы

Beijing Journal of TCM 北京中医药
Chinese Journal of Integrated Traditional And Western Medicine 中国中西医结合杂志
Chinese Traditional Patent Medicine 中成药
Forum on TCM 国医论坛
Fujian Journal of TCM 福建中医药
Guangdong Medical Journal 广东医学
Guangming Journal of TCM 光明中医
Guangxi Journal of TCM 广西中医药
Hebei Journal of TCM 河北中医
Heilongjiang Journal of TCM 黑龙江中医药
Henan TCM 河南中医
Hubei Journal of TCM 湖北中医杂志
Hunan Journal of TCM 湖南中医杂志
Inner Mongolia Journal of TCM 内蒙古中医药
Jiangsu Journal of TCM 江苏中医药
Jiangxi Journal of TCM 江西中医药
Jilin Journal of TCM 吉林中医药
Journal of Anhui University of TCM 安徽中医药大学学报
Journal of Beijing University of TCM 北京中医药大学学报
Journal of Chengdu University of TCM 成都中医药大学学报
Journal of Gansu University of TCM 甘肃中医药大学学报
Journal of Guiyang University of TCM 贵阳中医学院学报
Journal of Hebei University of TCM 河北中医药学报
Journal of Hunan University of TCM 湖南中医药大学学报
Journal of Nanjing University of TCM 南京中医药大学学报
Journal of New TCM 新中医
Journal of Shaanxi University of TCM 陕西中医药大学学报
Journal of Shandong University of TCM 山东中医药大学学报
Journal of TCM 中医杂志
Journal of Yunnan University of TCM 云南中医学院学报
Journal of Zhejiang University of TCM 浙江中医药大学学报
Liaoning Journal of TCM 辽宁中医杂志
Modern TCM 现代中医药
Shandong Journal of TCM 山东中医杂志
Shangai Journal of TCM 上海中医药杂志
Shanxi Journal of TCM 山西中医
Sichuan Journal of TCM 四川中医
TCM Research 中医研究
Tianjin Journal of TCM 天津中医药
Yunnan Journal of TCM And Pharmacy 云南中医中药杂志
Zhejiang Journal of TCM 浙江中医杂志

II. Заболевания и показанные для них формулы

абсцесс легких 3.4.8
абсцесс печени 2.4.9
акне 3.8.12, 3.8.13
аллергическая пурпура 2.6.11
аллергический дерматит 2.11.1, 2.13.6
аллергический колит 2.12.3
аллергический энтерит 2.3.7
алопеция 3.8.8
амебная дизентерия 2.4.9
ангиит 3.2.13
анемия 2.3.6, 2.6.2, 2.6.7, 2.6.8, 2.6.9, 2.6.10, 2.6.11, 2.10.9, 3.7.4, 3.7.5, 3.12.4, 3.12.6
апатия 3.9.3
апластическая анемия 2.5.5, 2.6.13, 3.7.3
аппендицит 2.2.1
аритмия 3.2.5, 3.3.2, 3.3.4
артрит 2.13.7, 3.10.5, 3.10.8
астенопия 3.9.7
астма 3.1.8, 3.1.11
атаксия 3.2.10
атеросклероз 3.2.1, 3.2.4, 3.2.11, 3.2.13, 3.2.14, 3.2.17

Полный список содержит более 400 заболеваний вместе с формулами, применяемыми при их лечении.

III. Формулы, упорядоченные по китайской транскрипции

An Kang Jiao Nang 安康胶囊 Hopeful Star 3.11.8
An Luo Pian 安络片 Marasin Tablets 3.10.7
An Mo Ru 按摩乳 Massage Lotion 3.10.13
An Shen Bu Xin Wan 安神补心片 Peace Form 3.3.3
Ba Zhen Tang 八珍汤 Angel Eight Form 2.6.8
Ba Zheng San 八正散 Octo Form 2.13.3
Bai Dian Feng Wan 白癜风丸 Vitili-Gone Form 3.8.10
Bai He Gu Jin Tang 百合固金汤 Lily Form 2.12.2
Bai Shi Wan 白蚀丸 White Away Form 3.8.11
Bai Tou Weng Tang 白头翁汤 Pulsatilla Form 2.4.9
Bai Zi Ren Wan 柏子仁丸 Biota Form 2.6.22
Ban Lan Gen Pian 板蓝根片 Isatidis Granules 3.1.2
Ban Tu Wan 斑秃丸 Alopa Form 3.8.8
Ban Xia Xie Xin Tang 半夏泻心汤 Full Form 2.3.5
Bao He Wan 保和丸 Mild Form 2.8.1
Bao Jian Mei Jian Fei Cha 保健美减肥茶 Beauty Slimming Tea 3.5.8
Bei Jing Feng Wang Jiang 北京蜂王浆 Beijing Royal Jelly 3.12.1
Bei Mu Gua Lou San 贝母瓜蔞散 Friti Form 2.14.4
Bi Xie Fen Qing Yin 萆薢分清饮 Tokoro Form 2.13.5
Bi Xie Sheng Shi Tang 萆薢胜湿汤 Discorea Form 2.13.6
Bi Yan Pian 鼻炎片 Free Nose Form 3.9.1
Bu Xue Chong Ji 补血冲剂 Nourish Form 3.7.5
Bu Xue Dang Gui Jing 补血当归精 Angelica Potion 3.7.4
Bu Yang Huan Wu Tang 补阳还五汤 Ceres Form 2.10.2
Bu Zhong Yi Qi Tang 补中益气汤 Middle Form 2.6.3
Cang Er Zi San 苍耳子散 All-Clear Form 2.1.2
Chai Ge Jie Ji Tang 柴葛解肌汤 Pura Form 2.1.3
Chai Hu Shu Gan Pian 柴胡疏肝丸 Auranti Form 2.3.8
Chuan Bei Pi Pa Gao 川贝枇杷膏 Gold Voice Syrup 3.1.5
Chuan Bei Pi Pa Lu 川贝枇杷露 Gold Voice Elixir 3.1.6
Chuan Xin Lian Pian 穿心莲片 Andrographi Tablets 3.1.10
Chuan Xiong Cha Tiao San 川芎茶调散 Wallichi Form 2.1.7
Da Chai Hu Tang 大柴胡汤 Major Bupleurum Form 2.4.10
Da Huang Mu Dan Pi Tang 大黄牡丹皮汤 Rhubarb Form 2.2.1
Dai Wen Jiu Gao 代温灸膏 Warm Moxa Plaster 3.10.16
Dang Gui Bu Xue Tang 当归补血汤 Angelsine Form 2.6.11
Dang Gui Liu Huang Tang 当归六黄汤 No-Sweat Form 2.4.12
Dang Gui Pian 当归片 Angelica Form 2.10.9
Dang Gui Shao Yao San 当归芍药散 Angel Peony Form 2.3.6
Dang Gui Si Ni Tang 当归四逆汤 Jujube Form 2.5.4
Dao Chi San 导赤散 Scarlet Form 2.4.11
Du Huo Ji Sheng Wan 独活寄生囊 Mori Form 2.13.7
Er Chen Tang 二陈汤 Duo-Damp Form 2.14.2
Feng Shi Han Tong Pian 风湿寒痛片 Joint Form 3.10.2
Fu Fang Dan Shen Pian 复方丹参片 Miltio Form 3.2.4
Fu Fang Qing Dai Jiao Nang 复方青黛胶囊 Indigo Form 3.8.4
Fu Ke Qian Jin Pian 妇科千金片 1001 Form 3.7.10
Fu Ke Tiao Jing Pian 妇科调经片 Period Form 3.7.2
Fu Shen Ning 复肾宁 Renal Form 3.6.1
Fu Yan Jing Jiao Nang 妇炎净胶囊 Fema Form 3.7.8
Fu Yang Chong Ji 肤痒冲剂 Serene Skin Form 3.8.1
Gan Mai Da Zao Tang 甘麦大枣汤 Care Free Form 2.6.14
Gan Mao Chong Ji 感冒冲剂 Ice Free Form 3.1.1
Gao Li Ren Shen Jing 高丽人参精 Korean Ginseng Extract 3.12.5
Geng Nian An Pian 更年安丸 Menorest Form 3.7.1
Gu Ben Ke Chuan Pian 固本咳喘片 Root Secure Form 3.1.8
Gu Tong Tie 骨通贴 Quick Relief Plaster 3.10.14
Guan Mai Ning Pian 冠脉宁片 Pulso Form 3.2.3
Guan Xin Jiao Nang 冠心胶囊 Corazon Form 3.2.2
Gui Pi Tang 归脾汤 Restore The Spleen 2.6.13
Gui Zhi Fu Ling Wan 桂枝茯苓丸 Uter Form 2.10.5
Gui Zhi Jia Long Gu Mu Li Tang 桂枝加龙骨牡蠣汤 Graco Form 2.7.4
Gui Zhi Tang 桂枝汤 Cinnamon Form 2.1.1
Guo Shi Quan Ying Yang Su 国氏全营养素 Guo's Slimming Extract 3.5.7
Han Li Ting 鼾立停 Snore Free Form 3.1.12
Hou Gu Jun Pian 猴菇菌片 Erinaca Form 3.4.7
Hua Fen Qing Jiao Nang 花粉清胶囊 Pollen Relief Form 3.1.13
Hua Shan Shen Di Wan 华山参滴丸 Psysochlaina Pellets 3.1.11
Hua Zhi Wan 化滞丸 Sit Form 3.4.10
Huai Jiao Wan 槐角囊 Japan Fruit Form 2.10.7
Huang Bai Jiao Nang 黄栢胶囊 Phellodendri Capsules 3.8.3
Huang Lian Jie Du Tang 黄连解毒汤 Four Yellow Form 2.4.1
Huang Lian Shang Wan 黄连上片 Coptis Form 3.4.12
Huang Lian Su Pian 黄连素片 Coptidis Tablets 3.4.8
Huang Qi Jian Zhong Tang 黄耆建中汤 Astragali Form 2.5.5
Huang Qi Sheng Mai Yin 黄耆生脉饮 Astragal Pulse Potion 3.2.12
Huo Dan Wan 霍胆丸 Sine Form 3.9.2
Huo Xiang Zheng Qi Wan 藿香正气囊 Astachi Form 2.13.1
Huo Xue Zhi Tong Gao 活血止痛膏 Relief Plaster 3.10.17
Jia Wei Xiao Yao San 加味逍遥散 Easeplus Form 2.3.4
Jian Fei Jiang Zhi Ling Jiao Nang 减肥降脂灵胶囊 Slimming Form 3.5.5
Jiang Tang Cha 降糖茶 Low Sugar Tea 3.5.6
Jiao Ai Tang 胶艾汤 Artemi Form 2.10.8
Jie Du Chong Ji 解毒冲剂 Chill Free Form 3.1.3
Jie Du Kang Jiao Nang 解毒抗胶囊 Slave Free Form 3.11.5
Jie Geng Pian 桔梗片 Platyco Form 2.14.6
Jie Yan Kang 戒烟康 Fast Smoke Stop 3.11.7
Jin Fu Kang Jiao Nang 金复康胶囊 Golden Woman Form 3.7.11
Jin Gang Teng Jiao Nang 金刚藤胶囊 Smilax Caps 3.7.9
Jin Gui Shen Qi Wan 金匱肾气丸 Sexoton Form 2.6.20
Jin Ling Zi San 金铃子散 Toosendan Form 2.9.3
Jin Suo Gu Jing Wan 金锁固精丸 Golden Lock Form 2.7.3
Jing Fu Kang Chong Ji 颈复康冲剂 Necover Form 3.10.9
Jing Fu Zhi Yang Chong Ji 荆肤止痒冲剂 Stop Yang Form 3.8.2
Jing Wan Hong 京万红 Golden Cream 3.10.12
Ju Hua Jiao Nang 菊花胶囊 Chrysanthemum Capsules 3.2.17
Juan Bi Tang 蠲痺汤 Syno Form 2.13.8
Kang Gu Zeng Sheng Pian 抗骨增生片 Throsis Form 3.10.3
Kou Yan Ning Chong Ji 口炎宁冲剂 Peace Mouth Form 3.9.4
Ku Shen Wan 苦参丸 Sophora Form 2.13.9
Li Dan Pian 理胆片 Belly Form 3.4.1
Li Nao Xin Jiao Nang 力脑心胶囊 Brain Flow Form 3.2.8
Li Zhong Wan 李中丸 Midrif Form 2.5.1
Ling Zhi Jiao Nang 灵脂胶囊 Ganoderma Capsules 3.2.15
Ling Zhi Yi Shou Jiao Nang 灵芝益寿胶囊 Eternal Form 3.2.16
Liu Wei Di Huang Wan 六味地黄丸 Six Form 2.6.15
Long Dan Xie Gan Tang 龙胆泻肝汤 Gentiana Form 2.4.5
Lu Wei Ba Jing 鹿尾羓精 Deer-Tail Extract 3.12.6
Mai Guan Fu Kang Pian 脉管復康片 Varico Go Form 3.2.13
Mai Wei Di Huang Wan 麦味地黄丸 Pogonis Form 2.6.18
Ming Mu Shang Qing Wan 明目上清丸 Clear Eye Form 3.9.8
Nan Zi Han Cha 男子汉茶 Super Hero Tea 3.6.8
Nao Ling Ye 脑灵液 Brain Form 3.3.7
Nao Xin Shu Kou Fu Ye 脑心舒口服液 Yawacum Form 3.1.9
Nao Xue Kang Kou Fu Ye 脑血康口服液 Hirudo Form 3.2.10
Ning Hong Jian Fei Cha 寧红减肥茶 Ning Hong Slimming Tea 3.5.3
Pi Fu Ping 皮肤平 Skin Care Cream 3.8.14
Pian Tong Chong Ji 偏痛冲剂 Migro Form 3.3.1
Ping Xiao Pian 平消片 Equalizer Form 3.11.2
Pu Er Cha 普洱茶 Pu-Erh Tea 3.2.20
Qi Ju Di Huang Wan 杞菊地黄丸 Lyci Form 2.6.17
Qian Lie Kang Pian 前列康片 Brassica Camp Tablet 3.6.4
Qiang Gan Pian 强肝片 Tonity Form 3.4.3
Qiang Shen Pian 强肾片 Renaforce Form 3.6.7
Qiang Shen Wang Jiao Nang 强肾王胶囊 Potent Form 3.6.6
Qing Fei Jie Du Tang 清肺救肺汤 Lung-Cool Form 2.4.3
Qing Fei Yi Huo Pian 清肺抑火丸 Polar Form 2.4.4
Qing Liang You 清凉油 Muscle And Joint Balm 3.8.17
Qing Re An Chuang Pian 清热暗疮片 Puri-Face Form 3.8.12
Qing Wei Huang Lian Wan 清胃黄连丸 Trisant Form 2.4.6
Ren Shen Jian Pi Wan 人参健脾丸 Codon Form 2.8.2
Ren Shen Jiao Nang 人参胶囊 Ginseng Capsules 3.12.9
Ren Shen Jing 人参精 Panax Ginseng Extractum 3.12.2
Ren Shen Mi 人参蜜 Ginseng Honey 3.12.8
Ren Shen Shou Wu Jing 人参首乌精 Ginseng Polygoni Extract 3.12.7
Ren Shen Wang Jiang 人参王浆 Ginseng Royal Jelly 3.12.3
Ren Shen Yang Ying Wan 人参养营丸 Vital Form 2.6.10
Rong Shuan Jiao Nang 溶栓胶囊 Pheretima Capsules 3.2.11
Ru Pi Xiao Pian 乳癖消片 Velvet Breast Form 3.7.6
Ru Zeng Ning Pian 乳增宁片 Breast Form 3.7.7
Run Chang Wan 润肠丸 Regularity Form 2.2.2
San Huang Pian 三黄片 Three Yellow Form 3.4.11
San Jin Pian 三金片 Triple Gold Form 3.6.3
San Zi Yang Qin Tang 三子养亲汤 Tri-Kernel Form 2.14.5
Shang Shi Gao 伤湿膏 Mentha Plaster 3.10.15
Shao Lin Zheng Gu Jing 少林正骨精 Shaolin Bone Lotion 3.10.1
She Dan Chuan Bei Ye 蛇胆川贝液 Mucaway Liquid 3.1.7
Shen Bao 肾宝 Super Potent Form 3.6.5
Shen Huang Shuang 参皇霜 Ginseng And Royal Jelly Cream 3.8.13
Shen Ling Bai Zhu San 参苓白术散 Dolichos Form 2.6.2
Shen Rong Wang Jiang 参茸王浆 Ginseng And Antler Royal Jelly 3.12.4
Shen Su Yin 参苏饮 Resist Form 2.1.6
Sheng Hua Tang 生化汤 Post-Natal Form 2.10.4
Sheng Mai San 生脉散 Rhythmic Form 2.6.6
Shi Du Qing Jiao Nang 湿毒清胶囊 Damp Clear Form 3.8.5
Shi Hui San 十灰散 Ten Ash Form 2.10.6
Shi Lin Tong Pian 石淋通片 Stones Form 3.6.2
Shi Quan Da Bu Tang 十全大补汤 Ten Complete 2.6.9
Shi Zhen Gao 湿疹膏 Exit Cream 3.8.15
Shou Wu Pian 首乌片 Polygon Tablets 3.8.9
Shou Wu Xi Fa Jing 首乌洗髮精 Polygon Shampoo 3.8.16
Shuang Huang Lian Pian 双黄连片 Immuno Form 3.11.6
Shuang Jiao Xiang Shui 爽脚香水 Smooth Feet Lotion 3.8.18
Si Jun Zi Tang 四君子汤 Four Nobles 2.6.1
Si Ni San 四逆散 Angel Form 2.3.2
Si Shen Wan 四神丸 Four Miracles Form 2.7.2
Si Teng Pian 四藤片 Four Caulis Form 3.10.8
Si Wu Tang 四物汤 Four Substances 2.6.7
Su Rong Hong Zao Cha 速溶红枣茶 Jujube Tea 3.12.10
Su Rong Jiang Cha 速溶姜茶 Ginger Tea 3.12.11
Su Xiao Jiu Xin Wan 速效救心丸 Rhythm Form 3.2.5
Suan Zao Ren Tang 酸枣仁汤 Zizyphus Form 2.6.23
Tian Qi Hua Jing 田七花精 Notoginseng Raising Tablets 3.2.18
Tian Qi Pian 田七片 Notoginseng Tablets 3.10.4
Tian Qi Ren Shen Cha 田七人参茶 Notoginseng Tea 3.2.19
Tian Qi Wei Tong Jiao Nang 田七胃痛胶囊 Tummy Form 3.4.4
Tian Wang Bu Xin Pian 天王补心片 Cardiotonic Form 2.6.21
Tian Yan Jian Fei Cha 天雁减肥茶 Swan Slim Tea 3.5.2
Tong Xie Yao Fang 痛泻要方 Morning Form 2.3.7
Wan Dai Tang 完带汤 Planta Form 2.7.5
Wei Te Ling Pian 胃特灵片 Gastro Effective Form 3.4.6
Wen Dan Tang 温胆汤 Bambus Form 2.14.1
Wen Jing Tang 温经汤 Lunar Warmth 2.10.3
Wen Ya Ling Pian 稳压灵片 Low Form 3.2.1
Wu Ji Bai Feng Wan 乌鸡白凤丸 White Phoenix Form 3.7.3
Wu Jia Shen Pian 五加参片 Acanthopanacis Tablets 3.3.6
Wu Ling San 五苓散 Five Poria Form 2.13.4
Wu She Zhi Yang Wan 乌蛇止痒丸 Skin Form 3.8.7
Wu Shi Cha 午时茶 Afternoon Tea 3.4.9
Wu Wei Tong Shuan Kou Fu Ye 五味通栓口服液 Five Flow Potion 3.2.7
Wu Wei Xiao Du Yin 五味消毒饮 Five Form 2.4.2
Wu Zhu Yu Tang 吴茱萸汤 Evodia Form 2.5.2
Xi Gua Shuang Pen Wu Ji 西瓜霜喷雾剂 Watermelon Frost Spray 3.9.5
Xi Gua Shuang Run Hou Pian 西瓜霜润喉片 Watermelon Frost Lozenges 3.9.6
Xi Hong Hua Yang Yan Cha 西红花养颜茶 Saffron Tea 3.12.12
Xiang Sha Yang Wei Pian 香砂养胃片 Cypermon Form 2.6.4
Xiao Chai Hu Tang 小柴胡汤 Minor Bupleurum Form 2.3.1
Xiao Er Xiao Shi Pian 小儿消食片 Gastro Form 3.4.5
Xiao Feng San 消风散 Lay Wind Form 2.11.1
Xiao Jian Zhong Tang 小建中汤 Thermal Form 2.5.3
Xiao Pang Mei Pian 消胖美片 Slim-Beau Form 3.5.4
Xiao Xian Xiong Tang 小陷胸汤 Disperse Form 2.14.3
Xiao Yao San 逍遥散 Ease Form 2.3.3
Xin Nao Shu Tong Jiao Nang 心脑舒通胶囊 Brain Tonic Capsules 3.2.9
Xuan Fu Dai Zhe Tang 旋覆代赭汤 Qualm Form 2.9.4
Xue Fu Zhu Yu Tang 血府逐瘀汤 Vigor Form 2.10.1
Xue Mei An Jiao Nang 血美安胶囊 Mian Form 3.11.9
Yang Xue An Shen Tang Jiang 养血安神糖浆 Restful Form 3.3.4
Yang Yin Qing Fei Tang 养阴清肺汤 Moist Form 2.12.1
Yao Tong Ning Jiao Nang 腰痛宁胶囊 Lumbar Form 3.10.5
Ye Mu Gua Pian 野木瓜片 Wild Papaya Form 3.10.6
Yi Dan Pian 益胆片 Itan Form 3.4.2
Yi Guan Jian 一贯煎 Brew Form 2.6.19
Yi Qi Cong Ming Tang 益气聪明汤 Smart Form 2.6.5
Yi Wang Jiang 蚁王浆 King Ants Jelly 3.10.10
Yin Chen Hao Tang 茵陈蒿汤 Capillari Form 2.13.2
Yin Qiao San 银翘散 Silver Form 2.1.4
Yin Xing Ye Pian 银杏叶片 Gingko Leaves Tablets 3.2.6
Yu Jin Yin Xie Pian 郁金银屑片 Soria Form 3.8.6
Yu Nu Jian 玉女煎 Jade Woman 2.4.8
Yu Ping Feng San 玉屏风散 Jade Screen Form 2.7.1
Yuan Hu Pian 元胡片 Corydalis Form 2.10.10
Yue Jian Cao You Jiao Nang 月见草油胶囊 Primrose Oil 3.2.14
Yue Ju Wan 越鞠丸 Cyper Form 2.9.1
Yun Zhi Tang Tai Jiao Nang 云芝糖肽胶囊 Reishi Resistance Form 3.11.4
Zeng Sheng Ping Pian 增生平片 Even Form 3.11.3
Zeng Ye Tang 增液汤 Anti-Arid Form 2.12.3
Zhang Yan Ming Pian 障眼明片 Catara Form 3.9.3
Zhen He Ling Pian 珍合灵片 Diversion Form 3.3.2
Zhen Qi Fu Zheng Chong Ji 贞芪扶正冲剂 Endurance Form 3.11.1
Zhen Qi Jiang Tang Jiao Nang 珍芪降糖胶囊 Glucolow Form 3.5.1
Zhen Wu Tang 真武汤 Zingiberis Form 2.5.6
Zhen Zhu Fen Jiao Nang 珍珠粉胶囊 Pearl Powder Capsules 3.3.5
Zhen Zhu Ming Mu Di Yan Ye 珍珠明目滴眼液 Pearl Eye Drop 3.9.7
Zheng Chai Hu Yin 正柴胡饮 Corrective Form 2.1.5
Zheng Gu Shui 正骨水 Up-Right Bone Lotion 3.10.11
Zhi Bai Di Huang Wan 知柏地黄丸 Eight Form 2.6.16
Zhi Gan Cao Tang 炙甘草汤 Night Form 2.6.12
Zhi Shen Yu Tai Wan 滋肾育胎丸 Fetal Care Form 3.7.12
Zhi Shi Xie Bai Gui Zhi Tang 枳实薤白桂枝汤 Cordial Form 2.9.2
Zhong Gan Ling Pian 重感灵片 Extra Cold Free Form 3.1.4
Zuo Jin Wan 左金丸 Stomach Form 2.4.7

IV. Формулы, упорядоченные по английскому названию

1001 Form Fu Ke Qian Jin Pian 妇科千金片 3.7.10
Acanthopanacis Tablets Wu Jia Shen Pian 五加参片 3.3.6
Afternoon Tea Wu Shi Cha 午时茶 3.4.9
All-Clear Form Cang Er Zi San 苍耳子散 2.1.2
Alopa Form Ban Tu Wan 斑秃丸 3.8.8
Andrographi Tablets Chuan Xin Lian Pian 穿心莲片 3.1.10
Angel Eight Form Ba Zhen Tang 八珍汤 2.6.8
Angel Form Si Ni San 四逆散 2.3.2
Angel Peony Form Dang Gui Shao Yao San 当归芍药散 2.3.6
Angelica Form Dang Gui Pian 当归片 2.10.9
Angelica Potion Bu Xue Dang Gui Jing 补血当归精 3.7.4
Angelsine Form Dang Gui Bu Xue Tang 当归补血汤 2.6.11
Anti-Arid Form Zeng Ye Tang 增液汤 2.12.3
Artemi Form Jiao Ai Tang 胶艾汤 2.10.8
Astachi Form Huo Xiang Zheng Qi Wan 藿香正气囊 2.13.1
Astragal Pulse Potion Huang Qi Sheng Mai Yin 黄耆生脉饮 3.2.12
Astragali Form Huang Qi Jian Zhong Tang 黄耆建中汤 2.5.5
Auranti Form Chai Hu Shu Gan Pian 柴胡疏肝丸 2.3.8
Bambus Form Wen Dan Tang 温胆汤 2.14.1
Beauty Slimming Tea Bao Jian Mei Jian Fei Cha 保健美减肥茶 3.5.8
Beijing Royal Jelly Bei Jing Feng Wang Jiang 北京蜂王浆 3.12.1
Belly Form Li Dan Pian 理胆片 3.4.1
Biota Form Bai Zi Ren Wan 柏子仁丸 2.6.22
Brain Flow Form Li Nao Xin Jiao Nang 力脑心胶囊 3.2.8
Brain Form Nao Ling Ye 脑灵液 3.3.7
Brain Tonic Capsules Xin Nao Shu Tong Jiao Nang 心脑舒通胶囊 3.2.9
Brassica Camp Tablet Qian Lie Kang Pian 前列康片 3.6.4
Breast Form Ru Zeng Ning Pian 乳增宁片 3.7.7
Brew Form Yi Guan Jian 一贯煎 2.6.19
Capillari Form Yin Chen Hao Tang 茵陈蒿汤 2.13.2
Cardiotonic Form Tian Wang Bu Xin Pian 天王补心片 2.6.21
Care Free Form Gan Mai Da Zao Tang 甘麦大枣汤 2.6.14
Catara Form Zhang Yan Ming Pian 障眼明片 3.9.3
Ceres Form Bu Yang Huan Wu Tang 补阳还五汤 2.10.2
Chill Free Form Jie Du Chong Ji 解毒冲剂 3.1.3
Chrysanthemum Capsules Ju Hua Jiao Nang 菊花胶囊 3.2.17
Cinnamon Form Gui Zhi Tang 桂枝汤 2.1.1
Clear Eye Form Ming Mu Shang Qing Wan 明目上清丸 3.9.8
Codon Form Ren Shen Jian Pi Wan 人参健脾丸 2.8.2
Coptidis Tablets Huang Lian Su Pian 黄连素片 3.4.8
Coptis Form Huang Lian Shang Wan 黄连上片 3.4.12
Corazon Form Guan Xin Jiao Nang 冠心胶囊 3.2.2
Cordial Form Zhi Shi Xie Bai Gui Zhi Tang 枳实薤白桂枝汤 2.9.2
Corrective Form Zheng Chai Hu Yin 正柴胡饮 2.1.5
Corydalis Form Yuan Hu Pian 元胡片 2.10.10
Cyper Form Yue Ju Wan 越鞠丸 2.9.1
Cypermon Form Xiang Sha Yang Wei Pian 香砂养胃片 2.6.4
Damp Clear Form Shi Du Qing Jiao Nang 湿毒清胶囊 3.8.5
Deer-Tail Extract Lu Wei Ba Jing 鹿尾羓精 3.12.6
Discorea Form Bi Xie Sheng Shi Tang 萆薢胜湿汤 2.13.6
Disperse Form Xiao Xian Xiong Tang 小陷胸汤 2.14.3
Diversion Form Zhen He Ling Pian 珍合灵片 3.3.2
Dolichos Form Shen Ling Bai Zhu San 参苓白术散 2.6.2
Duo-Damp Form Er Chen Tang 二陈汤 2.14.2
Ease Form Xiao Yao San 逍遥散 2.3.3
Easeplus Form Jia Wei Xiao Yao San 加味逍遥散 2.3.4
Eight Form Zhi Bai Di Huang Wan 知柏地黄丸 2.6.16
Endurance Form Zhen Qi Fu Zheng Chong Ji 贞芪扶正冲剂 3.11.1
Equalizer Form Ping Xiao Pian 平消片 3.11.2
Erinaca Form Hou Gu Jun Pian 猴菇菌片 3.4.7
Eternal Form Ling Zhi Yi Shou Jiao Nang 灵芝益寿胶囊 3.2.16
Even Form Zeng Sheng Ping Pian 增生平片 3.11.3
Evodia Form Wu Zhu Yu Tang 吴茱萸汤 2.5.2
Exit Cream Shi Zhen Gao 湿疹膏 3.8.15
Extra Cold Free Form Zhong Gan Ling Pian 重感灵片 3.1.4
Fast Smoke Stop Jie Yan Kang 戒烟康 3.11.7
Fema Form Fu Yan Jing Jiao Nang 妇炎净胶囊 3.7.8
Fetal Care Form Zhi Shen Yu Tai Wan 滋肾育胎丸 3.7.12
Five Flow Potion Wu Wei Tong Shuan Kou Fu Ye 五味通栓口服液 3.2.7
Five Form Wu Wei Xiao Du Yin 五味消毒饮 2.4.2
Five Poria Form Wu Ling San 五苓散 2.13.4
Four Caulis Form Si Teng Pian 四藤片 3.10.8
Four Miracles Form Si Shen Wan 四神丸 2.7.2
Four Nobles Si Jun Zi Tang 四君子汤 2.6.1
Four Substances Si Wu Tang 四物汤 2.6.7
Four Yellow Form Huang Lian Jie Du Tang 黄连解毒汤 2.4.1
Free Nose Form Bi Yan Pian 鼻炎片 3.9.1
Friti Form Bei Mu Gua Lou San 贝母瓜蔞散 2.14.4
Full Form Ban Xia Xie Xin Tang 半夏泻心汤 2.3.5
Ganoderma Capsules Ling Zhi Jiao Nang 灵脂胶囊 3.2.15
Gastro Effective Form Wei Te Ling Pian 胃特灵片 3.4.6
Gastro Form Xiao Er Xiao Shi Pian 小儿消食片 3.4.5
Gentiana Form Long Dan Xie Gan Tang 龙胆泻肝汤 2.4.5
Ginger Tea Su Rong Jiang Cha 速溶姜茶 3.12.11
Gingko Leaves Tablets Yin Xing Ye Pian 银杏叶片 3.2.6
Ginseng And Antler Royal Jelly Shen Rong Wang Jiang 参茸王浆 3.12.4
Ginseng And Royal Jelly Cream Shen Huang Shuang 参皇霜 3.8.13
Ginseng Capsules Ren Shen Jiao Nang 人参胶囊 3.12.9
Ginseng Honey Ren Shen Mi 人参蜜 3.12.8
Ginseng Polygoni Extract Ren Shen Shou Wu Jing 人参首乌精 3.12.7
Ginseng Royal Jelly Ren Shen Wang Jiang 人参王浆 3.12.3
Glucolow Form Zhen Qi Jiang Tang Jiao Nang 珍芪降糖胶囊 3.5.1
Gold Voice Elixir Chuan Bei Pi Pa Lu 川贝枇杷露 3.1.6
Gold Voice Syrup Chuan Bei Pi Pa Gao 川贝枇杷膏 3.1.5
Golden Cream Jing Wan Hong 京万红 3.10.12
Golden Lock Form Jin Suo Gu Jing Wan 金锁固精丸 2.7.3
Golden Woman Form Jin Fu Kang Jiao Nang 金复康胶囊 3.7.11
Graco Form Gui Zhi Jia Long Gu Mu Li Tang 桂枝加龙骨牡蠣汤 2.7.4
Guo's Slimming Extract Guo Shi Quan Ying Yang Su 国氏全营养素 3.5.7
Hirudo Form Nao Xue Kang Kou Fu Ye 脑血康口服液 3.2.10
Hopeful Star An Kang Jiao Nang 安康胶囊 3.11.8
Ice Free Form Gan Mao Chong Ji 感冒冲剂 3.1.1
Immuno Form Shuang Huang Lian Pian 双黄连片 3.11.6
Indigo Form Fu Fang Qing Dai Jiao Nang 复方青黛胶囊 3.8.4
Isatidis Granules Ban Lan Gen Pian 板蓝根片 3.1.2
Itan Form Yi Dan Pian 益胆片 3.4.2
Jade Screen Form Yu Ping Feng San 玉屏风散 2.7.1
Jade Woman Yu Nu Jian 玉女煎 2.4.8
Japan Fruit Form Huai Jiao Wan 槐角囊 2.10.7
Joint Form Feng Shi Han Tong Pian 风湿寒痛片 3.10.2
Jujube Form Dang Gui Si Ni Tang 当归四逆汤 2.5.4
Jujube Tea Su Rong Hong Zao Cha 速溶红枣茶 3.12.10
King Ants Jelly Yi Wang Jiang 蚁王浆 3.10.10
Korean Ginseng Extract Gao Li Ren Shen Jing 高丽人参精 3.12.5
Lay Wind Form Xiao Feng San 消风散 2.11.1
Lily Form Bai He Gu Jin Tang 百合固金汤 2.12.2
Low Form Wen Ya Ling Pian 稳压灵片 3.2.1
Low Sugar Tea Jiang Tang Cha 降糖茶 3.5.6
Lumbar Form Yao Tong Ning Jiao Nang 腰痛宁胶囊 3.10.5
Lunar Warmth Wen Jing Tang 温经汤 2.10.3
Lung-Cool Form Qing Fei Jie Du Tang 清肺救肺汤 2.4.3
Lyci Form Qi Ju Di Huang Wan 杞菊地黄丸 2.6.17
Major Bupleurum Form Da Chai Hu Tang 大柴胡汤 2.4.10
Marasin Tablets An Luo Pian 安络片 3.10.7
Massage Lotion An Mo Ru 按摩乳 3.10.13
Menorest Form Geng Nian An Pian 更年安丸 3.7.1
Mentha Plaster Shang Shi Gao 伤湿膏 3.10.15
Mian Form Xue Mei An Jiao Nang 血美安胶囊 3.11.9
Middle Form Bu Zhong Yi Qi Tang 补中益气汤 2.6.3
Midrif Form Li Zhong Wan 李中丸 2.5.1
Migro Form Pian Tong Chong Ji 偏痛冲剂 3.3.1
Mild Form Bao He Wan 保和丸 2.8.1
Miltio Form Fu Fang Dan Shen Pian 复方丹参片 3.2.4
Minor Bupleurum Form Xiao Chai Hu Tang 小柴胡汤 2.3.1
Moist Form Yang Yin Qing Fei Tang 养阴清肺汤 2.12.1
Mori Form Du Huo Ji Sheng Wan 独活寄生囊 2.13.7
Morning Form Tong Xie Yao Fang 痛泻要方 2.3.7
Mucaway Liquid She Dan Chuan Bei Ye 蛇胆川贝液 3.1.7
Muscle And Joint Balm Qing Liang You 清凉油 3.8.17
Necover Form Jing Fu Kang Chong Ji 颈复康冲剂 3.10.9
Night Form Zhi Gan Cao Tang 炙甘草汤 2.6.12
Ning Hong Slimming Tea Ning Hong Jian Fei Cha 寧红减肥茶 3.5.3
No-Sweat Form Dang Gui Liu Huang Tang 当归六黄汤 2.4.12
Notoginseng Raising Tablets Tian Qi Hua Jing 田七花精 3.2.18
Notoginseng Tablets Tian Qi Pian 田七片 3.10.4
Notoginseng Tea Tian Qi Ren Shen Cha 田七人参茶 3.2.19
Nourish Form Bu Xue Chong Ji 补血冲剂 3.7.5
Octo Form Ba Zheng San 八正散 2.13.3
Panax Ginseng Extractum Ren Shen Jing 人参精 3.12.2
Peace Form An Shen Bu Xin Wan 安神补心片 3.3.3
Peace Mouth Form Kou Yan Ning Chong Ji 口炎宁冲剂 3.9.4
Pearl Eye Drop Zhen Zhu Ming Mu Di Yan Ye 珍珠明目滴眼液 3.9.7
Pearl Powder Capsules Zhen Zhu Fen Jiao Nang 珍珠粉胶囊 3.3.5
Period Form Fu Ke Tiao Jing Pian 妇科调经片 3.7.2
Phellodendri Capsules Huang Bai Jiao Nang 黄栢胶囊 3.8.3
Pheretima Capsules Rong Shuan Jiao Nang 溶栓胶囊 3.2.11
Planta Form Wan Dai Tang 完带汤 2.7.5
Platyco Form Jie Geng Pian 桔梗片 2.14.6
Pogonis Form Mai Wei Di Huang Wan 麦味地黄丸 2.6.18
Polar Form Qing Fei Yi Huo Pian 清肺抑火丸 2.4.4
Pollen Relief Form Hua Fen Qing Jiao Nang 花粉清胶囊 3.1.13
Polygon Shampoo Shou Wu Xi Fa Jing 首乌洗髮精 3.8.16
Polygon Tablets Shou Wu Pian 首乌片 3.8.9
Post-Natal Form Sheng Hua Tang 生化汤 2.10.4
Potent Form Qiang Shen Wang Jiao Nang 强肾王胶囊 3.6.6
Primrose Oil Yue Jian Cao You Jiao Nang 月见草油胶囊 3.2.14
Psysochlaina Pellets Hua Shan Shen Di Wan 华山参滴丸 3.1.11
Pu-Erh Tea Pu Er Cha 普洱茶 3.2.20
Pulsatilla Form Bai Tou Weng Tang 白头翁汤 2.4.9
Pulso Form Guan Mai Ning Pian 冠脉宁片 3.2.3
Pura Form Chai Ge Jie Ji Tang 柴葛解肌汤 2.1.3
Puri-Face Form Qing Re An Chuang Pian 清热暗疮片 3.8.12
Qualm Form Xuan Fu Dai Zhe Tang 旋覆代赭汤 2.9.4
Quick Relief Plaster Gu Tong Tie 骨通贴 3.10.14
Regularity Form Run Chang Wan 润肠丸 2.2.2
Reishi Resistance Form Yun Zhi Tang Tai Jiao Nang 云芝糖肽胶囊 3.11.4
Relief Plaster Huo Xue Zhi Tong Gao 活血止痛膏 3.10.17
Renaforce Form Qiang Shen Pian 强肾片 3.6.7
Renal Form Fu Shen Ning 复肾宁 3.6.1
Resist Form Shen Su Yin 参苏饮 2.1.6
Restful Form Yang Xue An Shen Tang Jiang 养血安神糖浆 3.3.4
Restore The Spleen Gui Pi Tang 归脾汤 2.6.13
Rhubarb Form Da Huang Mu Dan Pi Tang 大黄牡丹皮汤 2.2.1
Rhythm Form Su Xiao Jiu Xin Wan 速效救心丸 3.2.5
Rhythmic Form Sheng Mai San 生脉散 2.6.6
Root Secure Form Gu Ben Ke Chuan Pian 固本咳喘片 3.1.8
Saffron Tea Xi Hong Hua Yang Yan Cha 西红花养颜茶 3.12.12
Scarlet Form Dao Chi San 导赤散 2.4.11
Serene Skin Form Fu Yang Chong Ji 肤痒冲剂 3.8.1
Sexoton Form Jin Gui Shen Qi Wan 金匱肾气丸 2.6.20
Shaolin Bone Lotion Shao Lin Zheng Gu Jing 少林正骨精 3.10.1
Silver Form Yin Qiao San 银翘散 2.1.4
Sine Form Huo Dan Wan 霍胆丸 3.9.2
Sit Form Hua Zhi Wan 化滞丸 3.4.10
Six Form Liu Wei Di Huang Wan 六味地黄丸 2.6.15
Skin Care Cream Pi Fu Ping 皮肤平 3.8.14
Skin Form Wu She Zhi Yang Wan 乌蛇止痒丸 3.8.7
Slave Free Form Jie Du Kang Jiao Nang 解毒抗胶囊 3.11.5
Slim-Beau Form Xiao Pang Mei Pian 消胖美片 3.5.4
Slimming Form Jian Fei Jiang Zhi Ling Jiao Nang 减肥降脂灵胶囊 3.5.5
Smart Form Yi Qi Cong Ming Tang 益气聪明汤 2.6.5
Smilax Caps Jin Gang Teng Jiao Nang 金刚藤胶囊 3.7.9
Smooth Feet Lotion Shuang Jiao Xiang Shui 爽脚香水 3.8.18
Snore Free Form Han Li Ting 鼾立停 3.1.12
Sophora Form Ku Shen Wan 苦参丸 2.13.9
Soria Form Yu Jin Yin Xie Pian 郁金银屑片 3.8.6
Stomach Form Zuo Jin Wan 左金丸 2.4.7
Stones Form Shi Lin Tong Pian 石淋通片 3.6.2
Stop Yang Form Jing Fu Zhi Yang Chong Ji 荆肤止痒冲剂 3.8.2
Super Hero Tea Nan Zi Han Cha 男子汉茶 3.6.8
Super Potent Form Shen Bao 肾宝 3.6.5
Swan Slim Tea Tian Yan Jian Fei Cha 天雁减肥茶 3.5.2
Syno Form Juan Bi Tang 蠲痺汤 2.13.8
Ten Ash Form Shi Hui San 十灰散 2.10.6
Ten Complete Shi Quan Da Bu Tang 十全大补汤 2.6.9
Thermal Form Xiao Jian Zhong Tang 小建中汤 2.5.3
Three Yellow Form San Huang Pian 三黄片 3.4.11
Throsis Form Kang Gu Zeng Sheng Pian 抗骨增生片 3.10.3
Tokoro Form Bi Xie Fen Qing Yin 萆薢分清饮 2.13.5
Tonity Form Qiang Gan Pian 强肝片 3.4.3
Toosendan Form Jin Ling Zi San 金铃子散 2.9.3
Tri-Kernel Form San Zi Yang Qin Tang 三子养亲汤 2.14.5
Triple Gold Form San Jin Pian 三金片 3.6.3
Trisant Form Qing Wei Huang Lian Wan 清胃黄连丸 2.4.6
Tummy Form Tian Qi Wei Tong Jiao Nang 田七胃痛胶囊 3.4.4
Up-Right Bone Lotion Zheng Gu Shui 正骨水 3.10.11
Uter Form Gui Zhi Fu Ling Wan 桂枝茯苓丸 2.10.5
Varico Go Form Mai Guan Fu Kang Pian 脉管復康片 3.2.13
Velvet Breast Form Ru Pi Xiao Pian 乳癖消片 3.7.6
Vigor Form Xue Fu Zhu Yu Tang 血府逐瘀汤 2.10.1
Vital Form Ren Shen Yang Ying Wan 人参养营丸 2.6.10
Vitili-Gone Form Bai Dian Feng Wan 白癜风丸 3.8.10
Wallichi Form Chuan Xiong Cha Tiao San 川芎茶调散 2.1.7
Warm Moxa Plaster Dai Wen Jiu Gao 代温灸膏 3.10.16
Watermelon Frost Lozenges Xi Gua Shuang Run Hou Pian 西瓜霜润喉片 3.9.6
Watermelon Frost Spray Xi Gua Shuang Pen Wu Ji 西瓜霜喷雾剂 3.9.5
White Away Form Bai Shi Wan 白蚀丸 3.8.11
White Phoenix Form Wu Ji Bai Feng Wan 乌鸡白凤丸 3.7.3
Wild Papaya Form Ye Mu Gua Pian 野木瓜片 3.10.6
Yawacum Form Nao Xin Shu Kou Fu Ye 脑心舒口服液 3.1.9
Zingiberis Form Zhen Wu Tang 真武汤 2.5.6
Zizyphus Form Suan Zao Ren Tang 酸枣仁汤 2.6.23

V. Ингредиенты, упорядоченные по китайской транскрипции

Ai Ye ай е 艾叶 Folium Artemisiae Argyi
An Luo Xiao Pi San ань ло сяо пи сань 安络小皮伞 Marasmius Androsaceus Fr.
An Ye You ань е ю 桉叶油 Oleum Eucalyptus
Ba Ji Tian ба цзи тянь 巴戟天 Radix Morindae Officinalis
Ba Ying ба ин 白英 Herba Solani Lyrati
Bai Bian Dou бай бянь доу 白扁豆 Semen Dolichoris Lablab Album
Bai Bu бай бу 百部 Radix Stemonae
Bai Cha бай ча 白茶 Thea Alba
Bai Dou Kou бай доу коу 白豆蔻 Fructus Amomi Kravanh
Bai He бай хэ 百合 Bulbus Lilii
Bai Hua She She Cao бай хуа шэ шэ цао 白花蛇舌草 Herba Oldenlandiae
Bai Jiang Cao бай цзян цао 败酱草 Herba cum Radice Patriniae
Bai Jie Zi бай цзе цзы 白芥子 Semen Sinapis Albae
Bai Jiu бай цзю 白酒 Spiritus Frumenti
Bai Mao Gen бай мао гэнь 白茅根 Rhizoma Imperatae Cylindricae
Bai Mei Hua бай мэй хуа 白梅花 Flos Pruni Mume
Bai Qian бай цянь 白前 Rhizoma Cynanchi Stauntonii
Bai Shao бай шао 白芍 Radix Albus Paeoniae Lactiflorae
Bai Tou Weng бай тоу вэн 白头翁 Radix Pulsatillae Chinensis
Bai Xian Pi бай сянь пи 白鲜皮 Cortex Dictamni Dasycarpi Radicis
Bai Zhi бай чжи 白芷 Radix Angelicae Dahuricae
Bai Zhu бай чжу 白术 Rhizoma Atractylodis Macrocephalae
Bai Zi Ren бай цзы жэнь 柏子仁 Semen Platycladi
Ban Lan бань лань 板蓝 Rhizoma et Radix Baphicacanthis
Ban Lan Gen бань лань гэнь 板蓝根 Radix Isatidis seu Baphicacanthi
Ban Zhi Lian бань чжи лянь 半枝莲 Herba Scutellariae Barbatae
Bei Sha Shen бэй ша шэнь 北沙参 Radix Glehniae
Bi Xie би се 荜解 Rhizoma Dioscoreae Hypoglaucae
Bing Lang бин лан 槟榔 Semen Arecae Catechu
Bing Pian бин пянь 冰片 Borneolum Syntheticum
Bo He бо хэ 薄荷 Herba Menthae Haplocalycis
Bo He Nao бо хэ нао 薄荷脑 Mentholum
Bo He You бо хэ ю 薄荷油 Oleum Menthae
Bu Gu Zhi бу гу чжи 补骨脂 Fructus Psoraleae Corylifoliae
Can Dou цань доу 蚕豆 Vicia Faba
Cang Er Zi цан эр цзы 苍耳子 Fructus Xanthii
Cang Zhu цан чжу 苍术 Rhizoma Atractylodis
Cao Xue Jie цао сюэ цзе 草血竭 Rhizoma Polygoni Paleacei
Ce Bai Ye цэ бай е 侧柏叶 Cacumen Platycladi
Cha ча Thea
Chai Hu чай ху 柴胡 Radix Bupleuri
Chan Tui чань туй 蝉蜕 Periostracum Cicadae
Che Qian Cao чэ цянь цао 车前草 Herba Plantaginis
Che Qian Zi чэ цянь цзы 车前子 Semen Plantaginis
Chen Pi чэнь пи 陈皮 Pericarpium Citri Reticulatae
Chi Shao чи шао 赤芍 Radix Paeoniae Rubra
Chi Xiao Dou чи сяо доу 赤小豆 Semen Phaseoli Calcarati
Chuan Bei Mu чуань бэй му 川贝母 Bulbus Fritillariae Cirrhosae
Chuan Lian Zi чуань лянь цзы 川楝子 Fructus Meliae Toosendan
Chuan Mu Tong чуань му тун 川木通 Caulis Clematidis Armandii
Chuan Wu чуань у 川乌 Radix Lateralis Aconiti Carmichaeli
Chuan Xin Lian чуань синь лянь 穿心莲 Herba Andrographis Paniculata
Chuan Xiong чуань сюн 川芎 Rhizoma Ligustici Chuanxiong
Ci Ji Li цы цзи ли 刺蒺藜 Fructus Tribuli Terrestris
Ci Wu Jia цы у цзя 刺五加 Cortex Acanthopanacis Gracilistylus Radicis
Da Fu Pi да фу пи 大腹皮 Pericarpium Arecae
Da Huang да хуан 大簧 Radix et Rhizoma Rhei
Da Ji да цзи 大蓟 Radix Cirsii Japonici
Da Qing Ye да цин е 大青叶 Folium Isatidis
Da Zao да цзао 大枣 Fructus Ziziphi Jujubae
Dai Zhe Shi дай чжэ ши 代赭石 Haematitum
Dan Dou Chi дань доу чи 淡豆豉 Semen Sojae Praeparata
Dan Huang дань хуан 蛋黄 Vitellus
Dan Shen дань шэнь 丹参 Radix Salviae Miltiorrhizae
Dan Zhu Ye дань чжу е 淡竹叶 Herba Lophatheri Gracilis
Dang Gui дан гуй 当归 Radix Angelicae Sinensis
Dang Shen дан шэнь 党参 Radix Codonopsis Pilosulae
Deng Xin Cao дэн синь цао 灯心草 Medulla Junci Effusi
Di Dan Cao ди дань цао 地胆草 Herba Elephantopi
Di Fu Zi ди фу цзы 地肤子 Fructus Kochiae Scopariae
Di Long ди лун 地龙 Lumbricus
Di Yu ди юй 地榆 Radix Sanguisorbae Officinalis
Ding Gong Teng дин гун тэн 丁公藤 Erycibe Obtusifolia
Ding Xiang You дин сян ю 丁香油 Oleum Caryophylli
Dong Chong Xia Cao дун чун ся цао 冬虫夏草 Cordyceps Sinensis
Dong Gua Zi дун гуа цзы 冬瓜子 Semen Benincasae Hispidae
Du Huo ду хо 独活 Radix Angelicae Pubescentis
Du Zhong ду чжун 杜仲 Cortex Eucommiae Ulmoides
Duan Mu Li дуань му ли 煅牡蠣 Concha Ostreae Calcine
E Jiao э цзяо 阿胶 Colla Corii Asini
E Zhu э чжу 莪术 Rhizoma Curcumae Ezhu
Er Cha эр ча 儿茶 Acacia seu Uncaria
Fa Ban Xia фа бань ся 法半夏 Rhizoma Pinelliae Ternatae
Fan Shi Lin фань ши линь 凡士林 Vaselinum
Fan Xie Ye фань се е 番泻叶 Folium Sennae
Fang Feng фан фэн 防风 Radix Ledebouriellae Divaricatae
Feng Mi фэн ми 蜂蜜 Mel
Feng Wang Jiang фэн ван цзян 蜂王浆 Lac Regis Apis
Fu Ling фу лин 茯苓 Sclerotium Poriae Cocos
Fu Pen Zi фу пэнь цзы 覆盆子 Fructus Rubi Chingii
Fu Shen фу шэнь 茯神 Sclerotium Poriae Cocos cum Ligno Hospite
Fu Xiao Mai фу сяо май 浮小麦 Fructus Tritici Levis
Gan Cao гань цао 甘草 Radix Glycyrrhizae Uralensis
Gan Jiang гань цзян 干姜 Rhizoma Zingiberis
Gan Lan гань лань 橄欖 Oliva
Gan Song гань сун 干松 Radix et Rhizoma Nardostachyos
Gan You гань ю 甘油 Glycerinum
Gang Mei ган мэй 岗梅 Radix Ilicis Asprellae
Gao Ben гао бэнь 蒿本 Rhizoma et Radix Ligustici
Gao Li Ren Shen гао ли жэнь шэнь 高丽人参 Radix Panax Ginseng
Ge Gen гэ гэнь 葛根 Radix Puerariae
Gou Qi Zi гоу ци цзы 枸杞子 Fructus Lycii
Gu Sui Bu гу суй бу 骨碎补 Rhizoma Drynariae
Gua Lou гуа лоу 栝楼 Fructus Trichosanthis Kirilowii
Gua Lou Pi гуа лоу пи 栝蔞皮 Pericarpium Trichosanthis Kirilowii
Gua Lou Ren гуа лоу жэнь 栝蔞仁 Semen Trichosanthis Kirilowii
Guan Zhong гуань чжун 贯眾 Rhizoma Dryopteris
Gui Pi You гуй пи ю 桂皮油 Oleum Corticis Cinnamomi
Gui Zhi гуй чжи 桂枝 Ramulus Cinnamomi Cassiae
Hai Feng Teng хай фэн тэн 海风藤 Caulis Piperis Futokadsurae
Hai Jin Sha хай цзинь ша 海金沙 Spora Lygodii Japonici
Hai Piao Xiao хай пяо сяо 海螵蛸 Os Sepiae
Hai Zao хай цзао 海藻 Herba Sargassii
Han Fang Ji хань фан цзи 汉防己 Radix Stephaniae Tetrandrae
Han Lian Cao хань лянь цао 旱莲草 Herba Ecliptae Prostratae
He Huan Pi хэ хуань пи 合欢皮 Cortex Albiziae Julibrissin
He Shou Wu хэ шоу у 何首乌 Radix Polygoni Multiflori
He Tao хэ тао 核桃 Juglans
He Ye хэ е 荷叶 Folium Nelumbinis Nuciferae
Hong Cha хун ча 红茶 Thea Nigra
Hong Hua хун хуа 红花 Flos Carthami Tinctorii
Hou Po хоу по 厚朴 Cortex Magnoliae Officinalis
Hou Tou Jun хоу тоу цзюнь 猴头菌 Hericium Erinaceus
Hu Lu Ba ху лу ба 胡芦巴 Semen Trigonellae Foeni-graeci
Hu Po ху по 琥珀 Succinum
Hu Zhang ху чжан 虎杖 Radix et Rhizoma Polygoni Cuspidati
Hua Jiao хуа цзяо 花椒 Pericarpium Zanthoxyli Bungeani
Hua Shan Shen хуа шань шэнь 华山参 Radix Physochlainae
Hua Sheng хуа шэн 花生 Arachis
Hua Shi хуа ши 滑石 Talcum
Huai Jiao хуай цзяо 槐角 Fructus Sophorae
Huang Bai хуан бай 黄栢 Cortex Phellodendri
Huang Dou хуан доу 黄豆 Glycine Max
Huang Jing хуан цзин 黄精 Rhizoma Polygonati
Huang Lian хуан лянь 黄连 Rhizoma Coptidis
Huang Ni Cai хуан ни цай 黄泥菜 Wedelia Biflora
Huang Qi хуан ци 黄芪 Radix Astragali Membranacei
Huang Qin хуан цинь 黄芩 Radix Scutellariae Baicalensis
Huang Yao Zi хуан яо цзы 黄药子 Tuber Dioscoreae Bulbiferae
Huo Ma Ren хо ма жэнь 火麻仁 Semen Cannabis
Huo Xiang хо сян 藿香 Herba Agastaches seu Pogostemi
Ji Li Cao цзи ли цао 蒺藜草 Herba Tribuli Terrestris
Ji Nei Jin цзи нэй цзинь 鸡内金 Endothelium Corneum Gigeriae Galli
Ji Xue Teng цзи сюэ тэн 鸡血藤 Radix et Caulis Jixueteng
Jiang Huang цзян хуан 姜黄 Rhizoma Curcumae
Jiang Xiang цзян сян 降香 Lignum Dalbergiae Odoriferae
Jie Geng цзе гэн 桔梗 Radix Platycodi Grandiflori
Jie Gu Xian Tao Cao цзе гу сянь тао цао 接骨仙桃草 Podophyllum Emodi Wall.
Jin Gang Teng цзинь ган тэн 金刚藤 Rhizoma Smilacis Chinae
Jin Qian Cao цзинь цянь цао 金钱草 Herba Lysimachiae
Jin Yin Hua цзинь инь хуа 金银花 Flos Lonicerae Japonicae
Jin Ying Zi цзинь ин цзы 金樱子 Fructus Rosae Laevigatae
Jing Jie цзин цзе 荆芥 Herba seu Flos Schizonepetae Tenuifoliae
Ju Hua цзюй хуа 菊花 Flos Chrysanthemi Morifolii
Jue Ming Zi цзюэ мин цзы 决明子 Semen Cassiae
Ku Shen ку шэнь 苦参 Radix Sophorae Flavescentis
Kuan Dong Hua куань дун хуа 款冬花 Flos Tussilaginis Farfarae
Kuan Jin Teng куань цзинь тэн 宽筋藤 Caulis Tinosporae Sinensis
Kun Bu кунь бу 昆布 Thallus Algae
La Jiao ла цзяо 辣椒 Fructus Capsici
Lai Fu Hua лай фу хуа 莱菔花 Flos Raphani Sativi
Lai Fu Zi лай фу цзы 莱菔子 Semen Raphani
Le Xian Cai лэ сянь цай 竻苋菜 Radix Amaranthi Spinosi
Lian Qiao лянь цяо 连翘 Fructus Forsythiae Suspensae
Lian Zi лянь цзы 莲子 Semen Nelumbinis Nuciferae
Liang Mian Zhen лян мянь чжэнь 两面针 Radix Zanthoxyli
Long Dan Cao лун дань цао 龙胆草 Radix Gentianae Longdancao
Long Gu лун гу 龙骨 Os Draconis
Long Yan Rou лун янь жоу 龙眼肉 Arillus Longan
Lu Gen лу гэнь 芦根 Rhizoma Phragmitis Communis
Lu Jiao лу цзяо 鹿角 Cornus Cervi
Lu Jiao Jiao лу цзяо цзяо 鹿角胶 Gelatinum Cornu Cervi
Lu Rong лу жун 鹿茸 Cornu Cervi Parvum
Lu Wei лу вэй 鹿尾 Cauda Cervina
Luo Bo ло бо 萝卜 Rhizoma Raphani Sativi
Ma Qian Zi ма цянь цзы 马钱子 Semen Strychni
Ma Ren ма жэнь 麻仁 Fructus Cannabis
Ma Yi ма и 蚂蚁 Formica Nigra
Mai Dong май дун 麦冬 Radix Ophiopogonis Japonici
Mai Ya май я 麦芽 Fructus Hordei Germinatus
Man Jing Zi мань цзин цзы 蔓荆子 Fructus Viticis
Mang Xiao ман сяо 芒硝 Natrium Sulfuricum
Mei Gui Hua мэй гуй хуа 玫瑰花 Flos Rosae Rugosae
Mi Meng Hua ми мэн хуа 密蒙花 Flos Buddleiae Officinalis Immaturus
Mo Yao мо яо 没药 Myrrha
Mu Dan Pi му дань пи 牡丹皮 Cortex Moutan Radicis
Mu Gua му гуа 木瓜 Fructus Chaenomelis
Mu Li му ли 牡蛎 Concha Ostreae
Mu Zei му цзэй 木贼 Herba Equiseti Hiemalis
Ning Hong Cha нин хун ча 寧红茶 Ning Hong Tea
Niu Bang Zi ню бан цзы 牛旁子 Fructus Arctii Lappae
Niu Xi ню си 牛膝 Radix Achyranthis Bidentatae
Nü Zhen Zi нюй чжэнь цзы 女贞子 Fructus Ligustri Lucidi
Pi Pa Ye пи па е 枇杷叶 Folium Eriobotryae
Pu Gong Ying пу гун ин 蒲公英 Herba Taraxaci Mongolici cum Radice
Pu Tao Tang пу тао тан 葡萄糖 Glucosum
Qian Cao Gen цянь цао гэнь 茜草根 Radix Rubiae
Qian Hu цянь ху 前胡 Radix Peucedani
Qian Jin Ba цянь цзинь ба 千斤拔 Radix Moghania
Qian Shi цянь ши 芡实 Semen Euryales
Qiang Huo цян хо 羌活 Rhizoma Notopterygii
Qin Jiao цинь цзяо 秦艽 Radix Gentianae Macrophyllae
Qin Pi цинь пи 秦皮 Cortex Fraxini
Qing Dai цин дай 青黛 Indigo Pulverata Levis
Qing Feng Teng цин фэн тэн 青风藤 Caulis Sinomenii
Qing Qian Liu цин цянь лю 青钱柳 Cacumen Tamaricis
Qu Mai цюй май 瞿麦 Herba Dianthi
Quan Shen цюань шэнь 拳参 Rhizoma Polygoni Bistortae
Ren Dong Teng жэнь дун тэн 忍冬疼 Caulis Lonicerae Japonicae
Ren Gong Niu Huang жэнь гун ню хуан 人工牛黄 Calculus Bovis Artifactus
Ren Shen жэнь шэнь 人参 Radix Ginseng
Rou Cong Rong жоу цун жун 肉苁蓉 Herba Cistanches Deserticolae
Rou Dou Kou жоу доу коу 肉豆蔻 Semen Myristicae
Rou Gui жоу гуй 肉桂 Cortex Cinnamomi Cassiae
Ru Xiang жу сян 乳香 Gummi Olibanum
Rui Ren жуй жэнь 蕤仁 Nux Prinsepiae
San Leng сань лэн 三棱 Rhizoma Sparganii Stoloniferi
Sang Ji Sheng сан цзи шэн 桑寄生 Ramulus Sangjisheng
Sang Piao Xiao сан пяо сяо 桑螵蛸 Ootheca Mantidis
Sang Ye сан е 桑叶 Folium Mori Albae
Sha Ren ша жэнь 砂仁 Fructus Amomi
Sha Shen ша шэнь 沙参 Radix Adenophorae seu Glehniae
Sha Yuan Ji Li ша юань цзи ли 沙苑蒺藜 Semen Astragali Complanati
Shan Dou Gen шань доу гэнь 山豆根 Radix Sophorae Tonkinensis
Shan Yao шань яо 山药 Radix Dioscoreae Oppositae
Shan Zha шань чжа 山楂 Fructus Crataegi
Shan Zhi Ma шань чжи ма 山芝麻 Radix Helicterium Angustifoliae
Shan Zhu Yu шань чжу юй 山茱萸 Fructus Corni Officinalis
She Chuang Zi шэ чуан цзы 蛇床子 Fructus Cnidii Monnieri
She Dan шэ дань 蛇丹 Fel Serpentis Bungarus Multicinctus
Shen Jin Cao шэнь цзинь цао 伸筋草 Herba Lycopodii
Shen Qu шэнь цюй 神曲 Massa Medicata Fermentata
Sheng Di Huang шэн ди хуан 生地黄 Radix Rehmanniae Glutinosae
Sheng Jiang шэн цзян 生姜 Rhizoma Zingiberis Officinalis Recens
Sheng Ma шэн ма 升麻 Rhizoma Cimicifugae
Shi Chang Pu ши чан пу 石菖蒲 Rhizoma Acori Tatarinowii
Shi Gao ши гао 石膏 Gypsum Fibrosum
Shi Jue Ming ши цзюэ мин 石决明 Concha Haliotidis
Shi Nan Teng ши нань тэн 石楠藤 Ramulus Piperis Wallichii
Shou Wu Teng шоу у тэн 何首藤 Caulis Polygoni Multiflori
Shu Di Huang шу ди хуан 熟地黄 Radix Rehmanniae Glutinosae Praeparata
Shui Zhi шуй чжи 水蛭 Hirudo seu Whitmania
Song Xiang сун сян 松香 Resina Pini
Su Mu су му 苏木 Lignum Sappan
Suan Cheng суань чэн 酸橙 Citrus Hystrix
Suan Zao Ren суань цзао жэнь 酸枣仁 Semen Ziziphi Spinosae
Sui Gu Zi суй гу цзы 碎骨子 Rhizoma Lophatheri Gracilis
Tao Ren тао жэнь 桃仁 Semen Persicae
Tian Dong тянь дун 天冬 Radix Asparagi
Tian Hua Fen тянь хуа фэнь 天花分 Radix Trichosanthis Kirilowii
Tian Men Dong тянь мэнь дун 天门冬 Tuber Asparagi Cochinchinensis
Tian Qi тянь ци 田七 Radix Notoginseng
Tian Qi Hua тянь ци хуа 田七花 Flos Notoginseng
Tong Cao тун цао 通草 Medulla Tetrapanacis Papyriferi
Tu Bie Chong ту бе чун 土鳖虫 Eupolyphaga seu Opisthoplatia
Tu Fu Ling ту фу лин 土茯苓 Rhizoma Smilacis Glabrae
Tu Si Zi ту сы цзы 菟丝子 Semen Cuscutae Chinensis
Wei Ling Xian вэй лин сянь 威灵仙 Radix Clematidis
Wu Ji у цзи 乌鸡 Pullus cum Osse Nigro
Wu Ling Zhi у лин чжи 五灵脂 Excrementum Trogopteri seu Pteromi
Wu Mei у мэй 乌梅 Fructus Pruni Mume
Wu Shao She у шао шэ 乌梢蛇 Zaocys Dhumnades
Wu Wei Zi у вэй цзы 五味子 Fructus Schisandrae Chinensis
Wu Yao у яо 乌药 Radix Linderae Strychnifoliae
Wu Zhu Yu у чжу юй 吴茱萸 Fructus Evodiae Rutaecarpae
Xi Gua Shuang си гуа шуан 西瓜霜 Citrullus Vulgaris Deglatinatum
Xi Hong Hua си хун хуа 西红花 Stigma Croci Sativi
Xi Xin си синь 细辛 Herba cum Radice Asari
Xia Ku Cao ся ку цао 夏枯草 Spica Prunellae Vulgaris
Xian He Cao сянь хэ цао 仙鹤草 Herba Agrimoniae Pilosae
Xiang Fu сян фу 香附 Rhizoma Cyperi Rotundi
Xiang Gu сян гу 香菇 Lentinula Edodes
Xiang Jiao сян цзяо 橡胶 Cummis
Xiao Hui Xiang сяо хуэй сян 小茴香 Fructus Foeniculi Vulgaris
Xiao Ji сяо цзи 小蓟 Herba Cirsii
Xiao Mi сяо ми 小米 Millium
Xie Bai се бай 薤白 Bulbus Allii Macrostemi
Xin Yi Hua синь и хуа 辛夷花 Flos Magnoliae Liliflorae
Xing Ren син жэнь 杏仁 Semen Pruni Armeniacae
Xiong Can E сюн цань э 雄蚕蛾 Bombyx Mori L.
Xu Duan сюй дуань 续断 Radix Dipsaci Asperi
Xuan Fu Hua сюань фу хуа 旋复花 Flos Inulae
Xuan Ming Fen сюань мин фэнь 玄明粉 Mirabilitum Purum
Xuan Shen сюань шэнь 玄参 Radix Scrophulariae Ningpoensis
Xue Jie сюэ цзе 血竭 Sanguis Draconis
Xun Gu Feng сюнь гу фэн 寻骨风 Herba Aristolochiae Mollissimae
Yan Cao янь цао 延草 Dioscoreae Oppositae
Yan Fu Mu янь фу му 盐肤木 Rhus Chinensis
Yan Hu Suo янь ху со 延胡索 Rhizoma Corydalis Yanhusuo
Yan Mai янь май 燕麦 Avena
Ye Ju Hua е цзюй хуа 野菊花 Flos Chrysanthemi Indici
Yi Tang и тан 飴糖 Saccharum Granorum
Yi Yi Ren и и жэнь 薏苡仁 Semen Coicis Lachryma-Jobi
Yi Zhi Ren и чжи жэнь 益智仁 Fructus Alpiniae Oxyphyllae
Yin Chai Hu инь чай ху 银柴胡 Radix Stellariae Dichotomae
Yin Chen Hao инь чэнь хао 茵陈蒿 Herba Artemisiae Scopariae
Yin Er инь эр 银耳 Fructificatio Tremellae Fuciformis
Yin Xing Ye инь син е 银杏叶 Folium Ginkgo Biloba
Yin Yang Huo инь ян хо 淫羊藿 Herba Epimedii
Ying Zhi Suan ин чжи суань 硬脂酸 Stearic Acid
You Cai Hua Fen ю цай хуа фэнь 油菜花粉 Pollen Brassicae Campestris
Yu Jin юй цзинь 郁金 Tuber Curcumae
Yu Li Ren юй ли жэнь 郁李仁 Semen Pruni
Yu Xing Cao юй син цао 鱼腥草 Herba cum Radice Houttuyniae Cordatae
Yu Ye Jin Hua юй е цзинь хуа 玉叶金花 Mussaenda Pubescens
Yuan Zhi юань чжи 元志 Radix Polygalae
Yue Ji Hua юэ цзи хуа 月季花 Flos et Fructus Rosae Chinensis
Yue Jian Cao юэ цзянь цао 月见草 Semen Oenotherae Odoratae
Yun Nan Pu Er Cha юнь нань пу эр ча 云南普洱茶 Yunnan Pu-Erh Tea
Yun Xiang юнь сян 芸香 Herba Cymbopogonis
Yun Zhi юнь чжи 云芝 Polystictus Versicolor
Zao Jiao Ci цзао цзяо цы 皂角刺 Spina Gleditsiae
Zao Xiu цзао сю 蚤休 Rhizoma Paridis
Ze Xie цзэ се 泽泻 Rhizoma Alismatis
Zeng Liu Shui цзэн лю шуй 蒸馏水 Aqua Distillata
Zhang Nao чжан нао 樟脑 Camphora
Zhang Nao You чжан нао ю 樟脑油 Oleum Camphorae
Zhe Bei Mu чжэ бэй му 浙贝母 Bulbus Fritillariae Thunbergii
Zhe Tang чжэ тан 蔗糖 Saccharum
Zhen Zhu Fen чжэнь чжу фэнь 珍珠粉 Concha Margaritiferae
Zhen Zhu Mu чжэнь чжу му 珍珠母 Concha Margaritiferae Usta
Zhi Ban Xia чжи бань ся 制半夏 Rhizoma Pinelliae Ternatae Praeparata
Zhi Cao Wu чжи цао у 制草乌 Radix Aconiti Kusnezoffii Praeparata
Zhi Fu Zi чжи фу цзы 制附子 Radix Lateralis Aconiti Carmichaeli Praeparata
Zhi Gan Cao чжи гань цао 炙甘草 Radix Glycyrrhizae Uralensis Praeparata
Zhi Ke чжи кэ 枳壳 Fructus Citri Aurantii
Zhi Mu чжи му 知母 Rhizoma Anemarrhenae Asphodeloidis
Zhi Shi чжи ши 枳实 Fructus Immaturus Citri Aurantii
Zhi Zi чжи цзы 栀子 Fructus Gardeniae Jasminoidis
Zhu Dan Fen чжу дань фэнь 猪胆粉 Fel Porcinum
Zhu Ling чжу лин 猪苓 Sclerotium Polypori Umbellati
Zhu Ru чжу жу 竹茹 Caulus Bambusae in Taeniam
Zhu Ti Jia чжу ти цзя 猪蹄甲 Unguis Porcinus
Zi Bei Tian Kui цзы бэй тянь куй 紫背天葵 Herba Begoniae Fimbristipulatae
Zi Cao Gen цзы цао гэнь 紫草根 Radix Arnebiae seu Lithospermi
Zi Hua Di Ding цзы хуа ди дин 紫花地丁 Herba cum Radice Violae Yedoensis
Zi Su Geng цзы су гэн 紫苏梗 Caulis Perillae
Zi Su Ye цзы су е 紫苏叶 Folium Perillae
Zi Su Zi цзы су цзы 紫苏子 Fructus Perillae
Zi Wan цзы вань 紫菀 Radix Asteris Tatarici
Zong Lu Pi цзун лу пи 棕櫚皮 Petiolus Trachycarpi